Wydział Ds. Jakości Powietrza

Referat Ochrony Powietrza
Symbol: JP-06
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Telefon: 12-616-8912
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Beata Smolska

Zakres działania:

1) Koordynacja i monitoring działań komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie realizowanych zadań przyczyniających się do poprawy jakości powietrza w szczególności poprzez:
a) sprawozdawczość z działań naprawczych wyznaczonych w programie ochrony powietrza podejmowanych przez UMK, miejskie jednostki organizacyjne.
b) sprawozdawczość z realizacji działań wskazanych w uchwałach Rady Miasta Krakowa.
2) Realizacja działań w zakresie ochrony powietrza, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza oraz poprawa jego jakości w szczególności poprzez:
a) wydawanie decyzji:
- udzielających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub odmawiających wydania pozwolenia,
- nakładających dodatkowe wymagania na prowadzącego instalację objętą obowiązkiem pozwolenia w tym w zakresie prowadzenia pomiarów,
- zobowiązujących prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w sytuacji stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,
- nakładających obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
- nakazujących osobom fizycznym, których działanie negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
- zezwalających na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
b) przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na jakość powietrza, z których emisja nie wymaga pozwolenia lub wydawanie decyzji wyrażającej sprzeciw wobec zamiaru rozpoczęcia eksploatacji instalacji;
c) udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących decyzji- pozwoleń zintegrowanych dla instalacji, których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonych w nich działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości,
d) wydawanie opinii w zakresie ochrony powietrza w szczególności do:
- postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko,
- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- projektów Programów ochrony powietrza, planów działań krótkoterminowych,
- projektów aktów prawnych,
- projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
e) przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów z zakresu ochrony powietrza wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
3) Współpraca z Radą Programową ds. ochrony powietrza w Krakowie.
4) Rozpatrywanie interwencji mieszkańców miasta.
5) Współdziałanie z wojewódzkimi służbami ochrony środowiska i innymi jednostkami w zakresie ochrony powietrza wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
6) Udostępnianie zainteresowanym informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu działania referatu oraz wydawanie decyzji: w sprawie odmowie udostępnienia informacji, w sprawie odmowy bądź wyrażającej zgodę na wyłączenie informacji z udostępnienia.
7) Realizacja obowiązków wynikających z aktów prawa miejscowego w zakresie ochrony powietrza.
8) Zebranie informacji w celach inwentaryzacyjnych - stworzenie ankiety, prowadzenie spotkań w celu dokonania inwentaryzacji źródeł emisji w gminie.
9) Inwentaryzacja palenisk na terenie Miasta Krakowa (w tym gromadzenie danych i ich bieżąca aktualizacja).
10) Współpraca z Wydziałem Informatyki w zakresie aplikacji wspomagającej proces udzielania dotacji celowych - PIECE.Wstecz