Wydział Ds. Jakości Powietrza

Referat Rozliczeń Finansowych Dotowanych Zadań
Symbol: JP-05
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Telefon: 12-616-9071
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Powierzenie Czasowego Zastępstwa na St. Kierownika Referatu: Anna Węcław

Zakres działania:
1) Współpraca z Referatem Organizacyjnym i Edukacji Ekologicznej w zakresie opracowywania projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, określających zasady udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony powietrza i klimatu w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska, zwanych dalej "zadaniami".
2) Współpraca z Referatem ds. Budżetu oraz Pozyskiwania i Rozliczania Środków Zewnętrznych w zakresie prawidłowości przygotowania dokumentacji niezbędnej do rozliczenia przez referat JP-02 zadań finansowanych ze środków zewnętrznych.
3) Weryfikacja finansowa wniosków o rozliczenie dotacji.
4) Rozliczenie finansowe wykonania zadania, w tym także akceptacja poniesionych wydatków bądź odmowa wypłaty dotacji.
5) Wprowadzanie wniosków o rozliczenie dotacji do podsystemów WYBUD i WPBUD.
6) Odbiór rozliczonych wniosków o rozliczenie dotacji z Wydziału Finansowego i zwrot oryginałów faktur wnioskodawcom.
7) Wydawanie decyzji o zwrot dotacji.
8) Ustalanie efektu ekologicznego w zakresie realizowanych przez Wydział zadań.
9) Współpraca z Zespołem Zarządzającym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Centrum Kompetencji w zakresie realizacji projektu LIFE.
10) Przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu Zarządzającego UMWM,
11) Współpraca i komunikowanie się z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi UMK celem prawidłowej realizacji projektu LIFE.
12) Uzupełnianie i aktualizacja bazy Inwentaryzacji Źródeł Niskiej Emisji UMWM.
13) Opracowanie oraz aktualizacja listy rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców realizujących zadania w ramach programów realizowanych przez Wydział.
14) Udostępnianie zainteresowanym informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu działania referatu oraz wydawanie decyzji: w sprawie odmowy udostępnienia informacji, w sprawie odmowy bądź wyrażającej zgodę na wyłączenie informacji z udostępnienia.
15) Wypełnianie kart informacyjnych w zakresie danych o dokumentach objętych publicznie dostępnym wykazem.


Wstecz