Wydział Architektury i Urbanistyki

Referat Ustalania Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
Symbol: AU-02-6
Adres siedziby: Mogilska 41, 31-545 Kraków
Telefon: 12-616-8138
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Jolanta Korbel

Zakres działania:
Z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji, o których mowa w § 6 ust. 2, 3, 4 oraz 29-32 niniejszego zarządzenia.
2. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
3. Uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z właściwymi organami.
4. Wydawanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar Gminy Miejskiej Kraków w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami (burmistrzami, prezydentami miast).
5. Przekazywanie Marszałkowi Województwa kopii decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
6. Sporządzanie analiz (urbanistyczno-architektonicznych) dla potrzeb postępowań związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym dokonywanie analiz:
1) warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych;
2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
7. Sporządzanie projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego.

Z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:
8. Wydawanie opinii w formie postanowień o zgodności projektu podziału nieruchomości stanowiącej działkę z decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego.

Z ustawy z dnia 5 lipca 2018r., o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
9. Prowadzenie postępowania poprzedzającego przygotowanie projektów uchwał w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej, w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie, obejmującego w szczególności;
- weryfikację wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji jw.
- wzywanie do usunięcia braków wniosków
- zawiadamianie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia
- zamieszczanie wniosku wraz z załącznikami w BIP
- powiadamianie o możliwości przedstawienia opinii, występowanie o opinie lub uzgodnienie wniosku
- udostępnianie Wnioskodawcom zebranych opinii, uzgodnień i uwag
- przygotowanie stosownych projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa i projektów uchwał Rady Miasta Krakowa

Z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:
10. Wstępna formalno ? prawna weryfikacja podań (wniosków) o wydanie decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego.
11. Kierowanie wezwań o uzupełnienie formalno ? prawnych braków podań (wniosków) w sprawie wydania decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego.
12. Informowanie inwestorów o pozostawieniu podania (wniosku) w sprawie o wydanie decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego bez rozpoznania.
13. Wydawanie postanowień o odmowie wszczęcia postępowania.
14. Wydawanie postanowień w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu.
15. Wydawanie postanowień o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.
16. Wydawanie postanowień o odmowie udostępnienia akt sprawy.
17. Wydawanie postanowień o ustanowieniu przedstawiciela tymczasowego do dokonywania niezbędnych czynności.
18. Wydawanie postanowień dotyczących przeprowadzenia dowodu.
19. Wydawanie postanowień w przedmiocie zawieszenia postępowania.
20. Wydawanie postanowień w przedmiocie sprostowaniu oczywistej omyłki.
21. Wydawanie postanowień w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości, co do treści decyzji.
22. Wydawanie postanowień w przedmiocie wznowienia postępowania.
23. Wydawanie postanowień w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji.
24. Wydawanie postanowień w sprawie zwrotu podania z powodu nieuiszczenia opłat i kosztów postępowania.
25. Wydawanie postanowień o ustaleniu kosztów postępowania.
26. Wydawanie decyzji kończących wznowione postępowanie.
27. Wydawanie decyzji zmieniających lub uchylających decyzje.
28. Wydawanie decyzji o umorzeniu postępowania.
29. Wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie lub uchylenie decyzji.
30. Wydawanie postanowień o uzupełnieniu treści decyzji.
31. Zawiadamianie o rozprawach administracyjnych i ich prowadzenie.
32. Podejmowanie czynności porządkowych oraz wydawanie postanowień w przedmiocie ukarania grzywną.
33. Kierowanie wezwań do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego.
34. Wydawanie zaświadczeń


Wstecz