Wydział Architektury i Urbanistyki

Referat Ustalania Warunków Zabudowy Podgórze-Zachód
Symbol: AU-02-5
Adres siedziby: Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków
Telefon: 12-616-8062
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Teresa Drozdowska-Janeba

Zakres działania:
Z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji, o których mowa w § 5 ust. 2, 6-12 oraz 33-35 niniejszego zarządzenia.
2. Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
3. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy z właściwymi organami.
4. Zawieszanie w formie postanowienia postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia warunków zabudowy.
5. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
6. Wydawanie decyzji w sprawach ustalenia warunków zabudowy w przypadku zmiany sposobu zagospodarowania terenu, w sytuacji obowiązywania planu uchwalonego przed dniem 1 stycznia 1995 r.
7. Wydawanie decyzji nakazujących wstrzymanie użytkowania terenu.
8. Wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania.
9. Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
10. Wydawanie decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji.
11. Sporządzanie analiz (urbanistyczno-architektonicznych) dla potrzeb postępowań związanych z wydawaniem decyzji o ustalenie warunków zabudowy w tym dokonywanie analiz:
1) warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych;
2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
12. Sporządzanie projektu decyzji o ustalenie warunków zabudowy.

Z ustawy z dnia 5 lipca 2018r., o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
13. Prowadzenie postępowania poprzedzającego przygotowanie projektów uchwał w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej na zasadach przewidzianych w ustawie, obejmującego w szczególności:
- weryfikację wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji jw.
- wzywanie do usunięcia braków wniosków
- zawiadamianie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia
- zamieszczanie wniosku wraz z załącznikami w BIP
- powiadamianie o możliwości przedstawienia opinii, występowanie o opinie lub uzgodnienie wniosku
- udostępnianie Wnioskodawcom zebranych opinii, uzgodnień i uwag
- przygotowanie stosownych projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa i projektów uchwał Rady Miasta Krakowa

Z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:
14. Wydawanie opinii w formie postanowień o zgodności projektu podziału nieruchomości stanowiącej działkę z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzją: o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o warunkach zabudowy).

Z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:
15. Wstępna formalno?prawna weryfikacja podań (wniosków) o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
16. Kierowanie wezwań o uzupełnienie formalno?prawnych braków podań (wniosków) w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.
17. Informowanie inwestorów o pozostawieniu podania (wniosku) w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy bez rozpoznania.
18. Wydawanie postanowień o odmowie wszczęcia postępowania.
19. Wydawanie postanowień w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu.
20. Wydawanie postanowień o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.
21. Wydawanie postanowień o odmowie udostępnienia akt sprawy.
22. Wydawanie postanowień o ustanowieniu przedstawiciela tymczasowego do dokonywania niezbędnych czynności.
23. Wydawanie postanowień w przedmiocie przeprowadzenia dowodu.
24. Wydawanie postanowień w przedmiocie zawieszenia postępowania.
25. Wydawanie postanowień w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki.
26. Wydawanie postanowień w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości, co do treści decyzji.
27. Wydawanie postanowień w przedmiocie wznowienia postępowania.
28. Wydawanie postanowień w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji.
29. Wydawanie postanowień w sprawie zwrotu podania z powodu nieuiszczenia opłat i kosztów postępowania.
30. Wydawanie postanowień o ustaleniu kosztów postępowania.
31. Wydawanie decyzji kończących wznowione postępowanie.
32. Wydawanie decyzji zmieniających lub uchylających decyzje.
33. Wydawanie decyzji o umorzeniu postępowania.
34. Wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie lub uchylających decyzje.
35. Wydawanie postanowień w przedmiocie uzupełnienia treści decyzji.
36. Wydawanie zaświadczeń.
37. Zawiadamianie o rozprawach administracyjnych i ich prowadzenie.
38. Podejmowanie czynności porządkowych oraz wydawanie postanowień w przedmiocie ukarania grzywną.
39. Kierowanie wezwań do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego.

Z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:
40. Podejmowanie czynności kontrolnych, upominawczych oraz inicjujących postępowanie egzekucyjne zmierzających do uregulowania obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z wydanych decyzji o wstrzymaniu użytkowania terenu i decyzji o przywróceniu poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu, w tym współpraca z właściwymi do przeprowadzenia egzekucji komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa.


Wstecz