Wydział Ds. Turystyki

Referat Gospodarki Turystycznej
Symbol: WT-02
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-6063
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Bożena Zaremba-Marcych

Zakres działania:
1) Organizacja i planowanie zadań wynikających bezpośrednio z aktów prawnych regulujących usługi turystyczne (usługi hotelarskie i przewodnickie).
2) Prowadzenie ewidencji obiektów noclegowych - innych niż obiekty hotelarskie (tzw. niekategoryzowanych).
3) Kontrola obiektów noclegowych oraz prowadzenie czynności w zakresie postępowania pokontrolnego.
4) Działania w terenie oraz monitoring stron internetowych (platform rezerwacyjnych, portali społecznościowych itp.) w zakresie identyfikacji działalności gospodarczej dot. świadczenia usług noclegowych.
5) Prowadzenie postępowań zmierzających do zalegalizowania świadczenia usług noclegowych przez przedsiębiorców lub ich zaprzestania.
6) Monitoring zmian prawnych związanych z usługami turystycznymi.
7) Współpraca z organami i innymi służbami regulującymi obszar zakwaterowania turystycznego oraz służbami porządkowymi (inspektoratami nadzoru budowlanego, Państwową Inspekcją Handlową, Państwową Strażą Pożarną, Państwowym Inspektorem Sanitarnym oraz właściwym miejscowo państwowym inspektorem sanitarnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policją i Strażą Miejską Miasta Krakowa).
8) Współpraca z branżą turystyczną w zakresie przedsięwzięć mających na celu podnoszenie jakości usług hotelarskich i przewodnickich (np. konkursów Odys, Penelopa).
9) Organizacja spotkań branżowych w zakresie usług turystycznych.
10) Udział w przedsięwzięciach zmierzających do wsparcia rozwoju turystyki, m.in. poprzez uczestnictwo w tworzeniu narzędzi finansowych (np. opłaty lokalne).
11) Współpraca przy tworzeniu systemu kształcenia i przygotowania kadr dla rynku przewodnickiego.
12) Uczestnictwo w działaniach podejmowanych przez UMK oraz inne podmioty, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku turystycznego (np. kwestie transportu turystycznego, regulacje dot. parków kulturowych ).


Wstecz