Wydział Organizacji i Nadzoru

Referat Ds. Zarządzania Projektami
Symbol: OR-08
Adres siedziby: Wielopole 17a, 31-072 Kraków
Telefon: 12-616-1843
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Ewa Dębogórska-Rusak

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu ds. Zarządzania Projektami (OR-08) należy:
1) wsparcie Kierowników Projektów w poprawnym metodycznie prowadzeniu projektu w Systemie Zarządzania Projektami;
2) sporządzanie dla DM okresowych analiz z przebiegu realizacji projektów podjętych w UMK;
3) nadzór i koordynacja przygotowania i realizacji w UMK projektów realizowanych w ramach procesu ?Zarządzanie projektami?;
4) koordynacja i wsparcie metodyczne realizacji programu ?Elektroniczna Komunikacja i Obsługa?;
5) koordynacja i nadzór nad portfelem projektów i zarządzaniem portfelem; przygotowywanie merytoryczne, obsługa kancelaryjno-biurowa posiedzeń Głównego Komitetu Sterującego ds. Zarządzania Projektami (GKS) oraz nadzór nad realizacją
ustaleń;
6) pełnienie roli Gospodarza aplikacji System Zarządzania Projektami;
7) prowadzenie działań mających na celu rozwój metodyki zarządzania projektami w oparciu o międzynarodowe standardy;
8) organizowanie szkoleń i coachingu oraz forum dla kierowników projektów.


Wstecz