Wydział Kontroli Wewnętrznej

Referat Skarg i Wniosków
Symbol: WK-01
Adres siedziby: Sarego 4, 31-047 Kraków
Telefon: 12-616-1935
Faks: 12-616-1937
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Marcin Mianowski

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu Skarg i Wniosków (WK-01) należy:
1) prowadzenie rejestru skarg i wniosków adresowanych bezpośrednio do Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców Prezydenta, Dyrektora Magistratu, Sekretarza i Skarbnika,jak również ewidencjonowanie skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do dyrektorów komórek organizacyjnych UMK i kierujących miejskimi jednostkami organizacyjnymi, a także prowadzenie rejestru petycji skierowanych do Prezydenta Miasta Krakowa;
2) prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach skarg, wniosków, petycji i interwencji przekazanych do rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców Prezydenta, Dyrektora Magistratu, Sekretarza i Skarbnika oraz przygotowywanie projektów zawiadomień o sposobie załatwienia skargi, wniosku lub petycji, a także przygotowywanie projektów odpowiedzi na interwencje;
3) przyjmowanie do protokołu skarg, dotyczących ewentualnych nieprawidłowości (w tym zachowań pracowników) we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych utworzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz przyjmowanie do protokołu wniosków i interwencji;
4) publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa informacji zawierających odwzorowanie cyfrowe (skan) załatwianych przez Prezydenta Miasta Krakowa petycji wraz z datą jej złożenia, dane dotyczące przebiegu postępowania w sprawie rozpatrzenia petycji, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu załatwienia petycji oraz informacje o sposobie rozpatrzenia petycji, a także inne prawem wymagane dane;
5) sporządzanie i zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim;
6) sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad przyjmowaniem oraz załatwianiem skarg, wniosków oraz petycji;
7) sporządzanie kwartalnych sprawozdań z analiz i ocen, dotyczących rozpatrzonych skarg i wniosków wraz z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych postępowań i przedstawianie ich Dyrektorowi Magistratu oraz właścicielom procesów horyzontalnych w UMK;
8) koordynacja działań w ramach przeprowadzanego corocznie badania satysfakcji klienta zewnętrznego Urzędu Miasta Krakowa.

Uwagi:

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji.WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-01-14 07:23:14
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2020-01-13 08:20:41
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2020-01-09 08:30:06
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2020-01-02 07:24:14
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2019-11-27 11:15:05
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2019-11-26 07:19:23
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2019-11-14 10:00:04
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2019-11-05 12:55:57
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2019-11-04 12:08:20
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2019-10-31 10:07:41
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja