Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Przewodniczący Miejskiego Zespołu Ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie
Symbol: SZ-13
Adres siedziby: Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
Telefon: 12-616-5213
Faks: 12-616-5214
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Przewodniczący Miejskiego Zespołu Ds. Orzekania o Niepełnosprawności: Rafał Wardęga

Zakres działania:

Przewodniczący Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, powołanego Zarządzeniem Nr 131/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.01.2019 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia. Przewodniczący Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie podlega wraz z Zespołem bezpośrednio Prezydentowi Miasta Krakowa.

Zadania Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, określone  są Zarządzeniem Nr 280/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08.02.2019 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.


Do zadań Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie należy w szczególności:
1) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
2) organizowanie obsługi administracyjno ? biurowej;
3) zawieranie umów z powołanymi odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa członkami Zespołu w celu realizacji czynności określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192, 2354 ) i wydanych do niej aktów wykonawczych, w ramach posiadanych pełnomocnictw;
4) zawiadamianie na piśmie osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności uzupełnienia złożonej wraz z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności, dokumentacji medycznej;
5) zawiadamianie osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka o terminie rozpatrzenia wniosku;
6) zawiadamianie o niezałatwieniu sprawy w terminie oraz wyznaczeniu nowego terminu jej załatwienia;
7) wydawanie orzeczeń o umorzeniu postępowania w przypadku zgonu osoby zainteresowanej lub dziecka oraz w przypadku wycofania wniosku;
8) wyznaczanie spośród osób powołanych w skład Zespołu członków składów orzekających oraz przewodniczącego składu orzekającego;
9) wnioskowanie do Prezydenta Miasta Krakowa o powołanie lub odwołanie członków Zespołu;
10) prowadzenie nadzoru nad przygotowaniem merytorycznym i uzyskiwaniem uprawnień do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez członków Zespołu oraz kierowanie ich na szkolenia organizowane przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie,
11) prowadzenie dokumentacji umożliwiającej kontrolę pracy wykonanej przez członków składów orzekających Zespołu oraz merytoryczny nadzór nad poprawnością jej wykonania;
12) wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
13) opracowywanie rocznych planów budżetowych dla środków finansowych przekazywanych z budżetu państwa przez Wojewodę Małopolskiego.


Uwagi:

Adres e-mail do kontaktu z Przewodniczącym Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie: Rafal.Wardega@um.krakow.pl

 

Przewodniczący Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie informuje:

1. ZASADY ORZEKANIA W CZASIE TRWANIA EPIDEMII:

Od dnia 01.04.2020 r. wznowiona została praca składów orzekających Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.
Z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w okresie od 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przewodniczący składu orzekającego oraz członek miejskiego zespołu może wydać ocenę bez badania, gdy uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny i tym samym dokonania odpowiedniej kwalifikacji do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534).
Oznacza to, iż obecnie wszystkie orzeczenia wydawane będą bez obowiązkowego uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka.
O terminach rozpatrywania wniosków będziecie Państwo informowani przez pracowników Zespołu telefonicznie lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
WSZYSTKIE ORZECZENIA WYDAWANE BĘDĄ BEZ OBECNOŚCI OSOBY ZAINTERSOWANEJ LUB DZIECKA!
Wydane orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przesyłane będą na wskazane we wnioskach adresy korespondencyjne.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.


2. WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:


Zgodnie z art. 15 h ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności-innymi słowy: upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia
w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia
, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności-innymi słowy: upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów wskazanej powyżej ustawy i nie wymaga potwierdzenia tego faktu jakimikolwiek, wydawanymi odrębnie zaświadczeniami!


3. WAŻNOŚĆ KART PARKINGOWYCH WYDANYCH OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ PLACÓWKOM:


Zgodnie z art. 15 h ust. 2 i 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1 art. 15 h (według zasad wskazanych w pkt 2. - Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności), karty parkingowe:
1. o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (karty parkingowe dla osoby niepełnosprawnej),
2. karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (karty parkingowe dla placówek).


4. WSKAZANIE NOWEJ GRUPY SCHORZEŃ - SYMBOLU PRZYCZYNY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UPRAWNIAJĄCEGO DO PRZYZNANIA KARTY PARKINGOWEJ:

Zgodnie z art. 16 pkt. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), od dnia 31 marca 2020 r. art. 6b w ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) otrzymuje brzmienie:
"9) spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284), przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia)",
co oznacza, iż w przypadku schorzeń określonych symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S, od dnia 31.03.2020 r. skład orzekający ma prawo przyznania uprawnień do korzystania z karty parkingowej, pod warunkiem, iż stwierdzone zostaną znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.Struktura:
Miejski Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności - SZ-13-1


Wstecz