Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Referat Ds. Zdrowia
Symbol: SZ-10
Adres siedziby: Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
Telefon: 12-616-9492
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Maria Piętak-Frączek

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu ds. Zdrowia (SZ-10) należy:
1) realizowanie działań kierunkowych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, a w szczególności:
a) tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Mieście Krakowie,
b) analiza i ocena potrzeb zdrowotnych mieszkańców Miasta Krakowa oraz czynników powodujących ich zmiany,
c) promocja zdrowia i profilaktyka, mające na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu poprzez realizację programów polityki zdrowotnej, w tym Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia ?Zdrowy Kraków?, Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz zadań dzielnic,
d) finansowanie opieki zdrowotnej w trybie i na zasadach określonych przepisami: ustawy o zdrowiu publicznym i o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o działalności leczniczej;
2) do działań szczegółowych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należą:
a) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców,
b) inicjowanie działań w procesie wytyczania kierunków przedsięwzięć lokalnych, zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, działań wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
c) podejmowanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia,
d) współpraca z instytucjami powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i innymi instytucjami zajmującymi się zagadnieniami z zakresu ochrony zdrowia ? zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych,
e) przekazywanie ministrowi właściwemu ds. zdrowia oraz marszałkowi województwa informacji o realizowanych przez Miasto Kraków programach polityki zdrowotnej;
3) ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Krakowa we współpracy z Okręgową Radą Aptekarską w Krakowie - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne;
4) realizacja zadań ustawowych Miasta Krakowa w zakresie zadań związanych z zachowaniem i rozwojem funkcji leczniczych Uzdrowiska Swoszowice poprzez:
a) koordynacje zadań związanych z wykonaniem operatu uzdrowiskowego,
b) nadzór nad zadaniami związanymi z nadaniem statutu Uzdrowisku Swoszowice,
c) podejmowanie działań inspirujących podnoszenie poziomu usług uzdrowiskowych;
5) współpraca z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa w zakresie tworzenia warunków i organizacji profilaktyki oraz opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży szkół i placówek samorządowych;
6) prowadzenie działań związanych z zapewnieniem opieki medycznej w szkołach i placówkach Miasta Krakowa w zakresie medycyny szkolnej, w tym prowadzenie spraw związanych z realizacją Programu wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa;
7) organizacja transportu zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa - zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
8) nadzór i koordynacja zadania dotyczącego stwierdzania zgonów osób zmarłych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa;
9) współpraca z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym w zakresie realizacji przez niego obowiązków wskazanych w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w szczególności w zakresie prowadzenia działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i działalności oświatowozdrowotnej;
10) realizacja zadań w zakresie działalności systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją Ramowego Programu Krakowska Sieć AED IMPULS ŻYCIA;
11) nadzór i koordynacja działalności telefonicznej całodobowej informacji medycznej dla mieszkańców Miasta Krakowa (?Całodobowy Telefon Informacji Medycznej?);
12) realizacja zadania związanego ze stworzeniem wsparcia dla pacjenta (Asystent Szpitalny, Doradca Seniora);
13) współpraca z organizacjami pozarządowymi z obszaru ochrony zdrowia; obsługa organizacji pozarządowych w ramach Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia;
14) organizacja imprez plenerowych i konferencji dotyczących programów profilaktyki i promocji zdrowia, w tym zapewnienie uczestnictwa podmiotów wykonujących badania profilaktyczne na imprezach profilaktycznych organizowanych przez Wydział, nadzór nad badaniami w czasie tych imprez, organizacja stoiska informacyjnego i dyżurów pracowników Wydziału;
15) współpraca z Zarządem Budynków Komunalnych w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi przeznaczonymi na realizowanie świadczeń opieki zdrowotnej;
16) obsługa zadań Krakowskiej Rady Zdrowia oraz obsługa zadań Krakowskiej Rady Zdrowia Psychicznego;
17) obsługa Systemu Sprawozdawczości Elektronicznej Programów Polityki Zdrowotnej w zakresie nadzorowanych programów;
18) obsługa Systemu Koordynacji Promocji;
19) współpraca z instytucjami powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i innymi podmiotami systemu ochrony zdrowia, w tym z konsultantami wojewódzkimi w poszczególnych dziedzinach medycyny w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.
20) edukacja mieszkańców Krakowa w zakresie szkodliwości korzystania z solarium;
21) realizacja zadań dotyczących opieki zdrowotnej nad osobą starszą i niesamodzielną;
22) opracowywanie informatorów dla mieszkańców Krakowa w zakresie dostępności do poszczególnych świadczeń zdrowotnych;
23) realizacja zadania związanego z częściowym finansowaniem świadczeń gwarantowanych z budżetu Miasta Krakowa w miejskich podmiotach leczniczych;
24) koordynacja i nadzór nad realizacją zadań w zakresie Budżetu Obywatelskiego w obszarze ochrony zdrowia;
25) realizacja zadania związana z dofinansowaniem programów polityki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w tym przygotowywanie wniosków, procedowanie umów, rozliczanie i przygotowywanie sprawozdań;
26) realizacja zadania związana z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w tym przygotowywanie wniosków, przeprowadzenie postępowania konkursowego, procedowanie umów, rozliczanie i przygotowywanie sprawozdań;
27) realizacja Projektu pn. ?Rodzicu nie jesteś sam!? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
28) współpraca z właściwym referatem Wydziału w zakresie przekazywania informacji o podejmowanych działaniach i ich udostępniania.


Wstecz