Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Referat Ds. Seniorów
Symbol: SZ-03
Adres siedziby: Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
Telefon: 12-616-7806
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Bożena Opach

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu ds. Seniorów (SZ-03) należą sprawy:
1) prowadzenie Krakowskiego Centrum Seniora,
2) współpraca z organizacjami seniorskimi, promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki seniorów, współpracy wewnątrz- i międzypokoleniowej oraz aktywnego starzenia się poprzez prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych wspierających budowanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz zmiany postaw wobec starzenia się, w tym współpraca przy organizacji wydarzeń na rzecz osób starszych (konferencje, seminaria, warsztaty),
3) koordynacja i realizacja działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków na rzecz aktywizacji i integracji seniorów w ramach programów i projektów społecznych,
4) realizowanie programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych, zwanego w skrócie PASIOS,
5) udział w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz przygotowywanie umów z organizacjami pozarządowymi wybranymi w tych konkursach, we współpracy z właściwą komórką organizacyjną Wydziału,
6) zawieranie umów w zakresie terapii uzależnień po przeprowadzonych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie otwartych konkursach ofert na realizację tego zadania,
7) współpraca z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie i innymi instytucjami działającymi w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom,
8) współpraca z właściwym referatem Wydziału w zakresie przekazywania informacji o podejmowanych działaniach i ich udostępniania.


Wstecz