Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Referat Ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami
Symbol: SZ-02
Adres siedziby: Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
Telefon: 12-616-5118
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Izabela Wójcik

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami (SZ-02) należą sprawy:
1) analiza potrzeb osób z niepełnosprawnościami dotyczących m.in.:
a) możliwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej,
b) uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym zgodnie z oczekiwaniami, kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami,
c) leczenia, rehabilitacji i informacji dotyczących swobodnego przemieszczania się i
powszechnego korzystania ze środków transportu,
d) usprawnienia obsługi osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miasta Krakowa,
2) opracowanie i koordynacja programów dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami przy współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi UMK i miejskimi jednostkami organizacyjnymi,
3) proponowanie założeń do rocznych planów budżetowych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustaw oraz przyjętych programów,
4) opracowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych stanowionych przez organy Miasta, dotyczących problematyki osób z niepełnosprawnościami oraz inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie w społeczeństwie,
5) współpraca i współdziałanie z Pełnomocnikami Prezydenta Miasta Krakowa, komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
6) udział w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz przygotowywanie umów z organizacjami pozarządowymi wybranymi w tych konkursach, we współpracy z właściwą komórką organizacyjną Wydziału,
7) inicjowanie i koordynacja realizacji programów oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, będących osobami z niepełnosprawnościami, przedstawienie Prezydentowi propozycji rozwiązań problemów poruszanych przez osoby z
niepełnosprawnościami,
8) inspirowanie tworzenia i wykorzystania baz danych dotyczących osób z niepełnosprawnościami,
9) koordynowanie działań dotyczących współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, w tym z Biurami ds. Osób Niepełnosprawnych na krakowskich uczelniach,
10) współpraca z Radami i Zarządami Dzielnic w zakresie realizacji zadań dzielnic oraz inicjatyw społecznych w obszarze problematyki osób z niepełnosprawnościami,
11) realizacja procedury obsługi osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się,
12) realizacja zadania pn. Przewóz osób z niepełnosprawnościami,
13) realizacja Programu Kraków dla Rodziny ?N", w tym obsługa i wydawanie kart ?N?, współpraca z partnerami Programu, podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania Partnerów Programu,
14) obsługa i realizacja zadań w związku z Programem wyrównywania różnic między Regionami III, PFRON,
15) realizacja projektów, w tym unijnych na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
16) współpraca z właściwym referatem Wydziału w zakresie przekazywania informacji o podejmowanych działaniach i ich udostępniania.


Wstecz