Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Referat Ds. Młodzieży
Symbol: SZ-08
Adres siedziby: Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
Telefon: 12-616-5134
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Paulina Świątek-Wtorkiewicz

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu ds. Młodzieży (SZ-08) należy:
1) identyfikowanie, pozyskiwanie i aktywizowanie partnerów do współpracy oraz mobilizowanie społeczności lokalnych do rozwiązywania problemów w zakresie pracy z młodzieżą;
2) nawiązywanie i rozwijanie współpracy z różnymi podmiotami, krajowymi i zagranicznymi działającymi w środowiskach młodzieżowych, aktywnymi w obszarze przeciwdziałania przestępczości i aktywizacji społecznej młodzieży oraz wymiana
informacji, projektów i doświadczeń zdobytych przy ich realizacji;
3) zapewnienie źródeł bieżącego dopływu informacji z zakresu problematyki młodzieży i osób starszych poprzez prowadzenie i zlecanie sondaży i badań oraz bliską współpracę z ośrodkami prowadzącymi działalność naukowo-badawczą i monitoring
zjawisk społecznych w ramach posiadanych środków finansowych;
4) realizacja programów dla młodzieży: rozwijających umiejętności społeczne, wspierających postawy obywatelskie, wzmacniających kompetencje medialne i kulturotwórcze, wpisujących się w ideę uczenia się przez całe życie;
5) organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów i spotkań dla środowisk pracujących z młodzieżą, poświęconych szeroko rozumianej problematyce młodzieżowej;
6) realizowanie programu ?Młody Kraków? przyjętego uchwałą Rady Miasta Krakowa;
7) współpraca z właściwym referatem Wydziału w zakresie przekazywania informacji o podejmowanych działaniach i prowadzenia portalu: mlodziez.krakow.pl


Wstecz