Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Referat Ds. Współpracy z Ngo
Symbol: SZ-05
Adres siedziby: Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
Telefon: 12-616-7811
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Anna Kiedik

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu ds. Współpracy z NGO (SZ-05) należą:
1) przeprowadzanie otwartych konkursów ofert oraz innych trybów zlecania zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach działania Referatu;
2) współpraca z Radami i Zarządami z Dzielnic w zakresie realizacji zadań Dzielnic;
3) rozpatrywanie wniosków o powołanie Komisji Dialogu Obywatelskiego oraz współpraca z powstałymi Komisjami Dialogu Obywatelskiego;
4) przygotowywanie i koordynowanie realizacji programów współpracy samorządu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
5) obsługa administracyjno-biurowa działań Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Komisji Dialogu Obywatelskiego Krakowskiej Rady Seniorów oraz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych;
6) ogłaszanie i rozstrzyganie konkursu ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
7) zawieranie i obsługa umów zlecających organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych z zakresu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie (MOPS), w tym na podstawie przeprowadzanych przez MOPS otwartych konkursów ofert, i w których MOPS pełni funkcję Realizatora zadania;
8) zawieranie i obsługa umów w sprawie dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków powiatu, w których MOPS pełni funkcję realizatora zadania,
9) przygotowywanie analiz, raportów, rekomendacji w zakresie współpracy UMK z organizacjami pozarządowymi;
10) monitorowanie udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych przez wszystkie komórki organizacyjne UMK;
11) upowszechnianie informacji na temat zasad tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz pomoc we wzmacnianiu ich struktur;
12) prowadzenie korespondencji z sądem w sprawach dotyczących dokumentów rejestrowych stowarzyszeń;
13) współpraca z właściwym referatem Wydziału w zakresie przekazywania informacji o podejmowanych działaniach i ich udostępniania.Wstecz