Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Polityki Senioralnej
Symbol: PPS
Adres siedziby: Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
Główny Specjalista-Pełnomocnik Prezydenta Miasta: Anna Okońska-Walkowicz
Telefon:12-616-8216
Faks: 12-616-8218

Zakres działania:

Zakres działania, wykonywania uprawnień i obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej określa Zarządzenie Nr 230/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 04.02.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, uprawnień i obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej. Pełnomocnik podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Krakowa.
Pełnomocnik funkcjonuje w pionie I Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa, w strukturze Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.
Pełnomocnik działa w obszarze szeroko rozumianej problematyki mieszkańców Krakowa w wieku dojrzałym i poprodukcyjnym, dokonując analiz i ocen sytuacji, współuczestnicząc w opracowywaniu planów strategicznych w tym zakresie oraz integrując i
promując działania poszczególnych wydziałów i jednostek adresowanych do starszych mieszkańców Krakowa.
Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1) kreowanie polityki senioralnej Miasta we współpracy z I Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa, Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia i innymi komórkami Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi, których działania związane są z problematyką starszych mieszkańców Krakowa;
2) koordynacja realizacji miejskiego Programu Aktywizacji Społecznej i Integracji Osób Starszych, w tym sieci lokalnych Centrów Aktywności Seniora;
3) współpraca przy realizacji i wdrożeniu:
a) Miejskiego Centrum Zdrowia dla Osób Wieku Dojrzałego,
b) konkursów dla NGO, których beneficjentami są osoby w wieku dojrzałym;
4) współpraca z Radą Krakowskich Seniorów i Krakowskim Centrum Seniora.
Pełnomocnik bierze udział w pracach zespołów, komisji, związków i innych branżowych gremiów zgodnie z odrębnymi dyspozycjami Prezydenta Miasta Krakowa oraz współpracuje z instytucjami i innymi podmiotami. W przypadku udziału w spotkaniach zewnętrznych, w szczególności związanych z udziałem w pracach gremiów, o których mowa powyżej, merytorycznymi ustaleniami, Pełnomocnik sporządza dla Prezydenta Miasta Krakowa pisemne informacje o podjętych ustaleniach. Pełnomocnik w obszarze swojego działania uczestniczy i przewodniczy zespołom zadaniowym opracowującym dokumenty o charakterze programowym lub opiniującym je, przed przedstawieniem ich do zatwierdzenia Prezydentowi. Pełnomocnik w ramach swoich kompetencji, może występować do innych komórek organizacyjnych UMK i miejskich jednostek organizacyjnych o udostępnienie lub pozyskanie informacji oraz inicjowanie działań dotyczących polityki senioralnej.
Pełnomocnik pełni rolę inspirującą i opiniotwórczą, udzielając Prezydentowi Miasta Krakowa wsparcia w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności, w szczególności:
1) współpracując z organami administracji rządowej, samorządowej, parlamentarzystami i środowiskami naukowymi oraz społeczno -gospodarczymi w zakresie przygotowywania odpowiednich programów, analiz i ocen;
2) śledząc na bieżąco inicjatywy ustawodawcze oraz analizując projekty ustaw i innych aktów prawnych, w szczególności w zakresie ich wpływu na politykę senioralną Miasta;
3) inicjując działania zmierzające do poprawy warunków życia osób w wieku dojrzałym i poprodukcyjnym;
4) współpracując i współdziałając z kierownikami pionów oraz innymi Pełnomocnikami Prezydenta Miasta Krakowa, komórkami organizacyjnymi UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami, w zakresie przygotowania i wdrażania
programów, projektów i działań wpływających na sytuację krakowskich seniorów.
Pełnomocnik podpisuje pisma i dokumenty związane z zakresem swojego działania.
Obsługę kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia właściwy referat do spraw seniorów Wydziału Polityki Społecznej i ZdrowiaWstecz