Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Rodziny
Symbol: PS
Adres siedziby: Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
Główny Specjalista-Pełnomocnik Prezydenta Miasta: Marzena Paszkot
Telefon:12-616-1970

Zakres działania:

Zakres działania, wykonywania uprawnień i obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny określa Zarządzenie Nr 450/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.02.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, uprawnień i obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny.Pełnomocnik podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Krakowa.


Pełnomocnik funkcjonuje w pionie I Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa,w strukturze Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.
Pełnomocnik działa w obszarze szeroko rozumianej polityki prorodzinnej Miasta Krakowa i na rzecz rodziny.
Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1) opracowanie i koordynacja programów zmierzających do poprawy warunków życia rodziny;
2) koordynacja i współpraca przy realizacji oraz wdrażaniu:
a) programu ?Krakowska Karta Rodzinna 3+?,
b) programu ?Kluby Rodziców?,
c) konkursów dla NGO, których beneficjentami są dzieci lub rodziny.
3) koordynacja działań i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie na rzecz stworzenia systemu motywacyjnego dla zwiększania liczby zawodowych rodzin zastępczych;
4) kreowanie polityki rodzinnej Miasta przy współpracy i współdziałaniu z Kierownikami pionów, Pełnomocnikami Prezydenta Miasta Krakowa, komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, w zakresie przygotowania i wdrażania programów, projektów, działań wpływających na sytuację rodzin;
5) współpraca z instytucjami wdrażającymi programy i fundusze krajowe oraz unijne w obszarze polityki społecznej;
6) inicjowanie i realizacja programów edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych na rzecz krakowskich rodzin oraz współpraca przy koordynacji działań w tym zakresie;
7) współpraca z Radami i Zarządami Dzielnic w zakresie wdrażania działań na rzecz szeroko rozumianej polityki prorodzinnej;
8) rozpoznawanie i analiza potrzeb oraz współuczestniczenie w opracowaniu planów strategicznych dla Gminy Miejskiej Kraków w ramach prowadzonej polityki rodzinnej;
9) współpraca z organami administracji samorządowej, rządowej, parlamentarzystami i środowiskami społeczno-gospodarczymi w zakresie przygotowania odpowiednich programów, analiz i ocen.
Pełnomocnik w obszarze swojego działania:
1) w szczególności współpracuje z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa realizującymi zadania z zakresu spraw społecznych oraz podmiotami i instytucjami w sprawach dotyczących swego obszaru działania;
2) organizuje kampanie, konferencje, sympozja, panele i spotkania poświęcone problematyce rodzinnej;
3) ma prawo wydawania wiążących poleceń kierującym komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi biorącymi udział w realizacji zadań wymienionych w niniejszym paragrafie.
Pełnomocnik bierze udział w pracach zespołów, komisji, związków i innych branżowych gremiów zgodnie z odrębnymi dyspozycjami Prezydenta Miasta Krakowa oraz współpracuje z instytucjami i innymi podmiotami. W przypadku udziału w spotkaniach zewnętrznych, w szczególności w pracach branżowych gremiów, skutkujących merytorycznymi ustaleniami, Pełnomocnik sporządza dla Prezydenta Miasta Krakowa pisemne informacje o podjętych ustaleniach.
Pełnomocnik w obszarze swojego działania uczestniczy i przewodniczy zespołom zadaniowym opracowującym dokumenty o charakterze programowym lub opiniującym je, przed przedstawieniem ich do zatwierdzenia Prezydentowi.
Pełnomocnik w ramach swoich kompetencji może występować do innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji o udostępnienie lub pozyskanie informacji oraz inicjować działania
dotyczące realizacji zadań określonych w niniejszym paragrafie.
Pełnomocnik podpisuje pisma i dokumenty związane z obszarem swojego działania.
Obsługę kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia komórka Urzędu Miasta Krakowa właściwa do spraw społecznych.Wstecz