Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Referat Ds. Nadzoru nad Spzoz
Symbol: NW-02
Adres siedziby: Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
Telefon: 12-616-9491
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Justyna Halberda-Wilk

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu ds. Nadzoru nad SPZOZ (NW-02) należy:
1) Sprawowanie nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym, tj.: Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Miejskiego Centrum Opieki nad Osobami Starszymi, Niesamodzielnymi i
Przewlekle Niepełnosprawnymi w Krakowie, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
2) Nadzór nad inwestycjami przeprowadzanymi w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej finansowanych i współfinansowanych z budżetu Miasta Krakowa oraz środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi, w tym w szczególności w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
3) Realizacja wniosków o wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
4) Współpraca z instytucjami systemu ochrony zdrowia w zakresie spraw wynikających z nadzoru, o którym mowa w pkt. 1;
5) Nadzór i koordynacja zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu zadań inwestycyjnych w miejskich podmiotach leczniczych;
6) Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, zakładami opieki zdrowotnej Miasta Krakowa, dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania funduszy strukturalnych i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi;
7) Przeprowadzanie okresowych kontroli i postępowań wyjaśniających w miejskich podmiotach leczniczych.


Wstecz