Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji

Referat Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych i Programowych
Symbol: SI-03
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1304
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Kierownika Referatu: Agnieszka Janik

Zakres działania:
Do zakresu działania Referat Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych i Programowych (SI-03) należy:
1) Planowanie i monitorowanie realizacji inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic we współpracy z SI-04 i SI-05 oraz zgodnie z zakresem określonym w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa aplikacji informatycznej "STRADOM", w szczególności w zakresie powiązań zadań z obiektami zarządzania strategicznego (dziedziny zarządzania, programy i projekty strategiczne), planowania finansowego w perspektywie roku budżetowego i wieloletniego oraz możliwości monitorowania (kamienie milowe, produkty, wskaźniki); w przypadku braku synchronizacji jednostek realizujących z Systemem STRADOM - gromadzenie i przetwarzanie danych z wykorzystaniem formularzy i arkuszy Excela.
2) Analiza i weryfikacja Wniosków Inwestycyjnych dla inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic proponowanych do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (zwanej dalej WPF) i do projektu budżetu Miasta Krakowa, w tym zapewnienie spójności wniosków z danymi i procedurą zmian w Systemie STRADOM.
3) Weryfikacja danych w Systemie i opracowanie zestawień wnioskowanych Inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic do projektu Budżetu Miasta Krakowa oraz do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich, na podstawie złożonych Wniosków Inwestycyjnych, zaktualizowanych planów zadań, wniosków o zmianę WPF oraz złożonych List rankingowych.
4) Weryfikacja danych w Systemie i zapewnienie aktualności wykazów Inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic będących podstawą opracowania projektu budżetu i autopoprawki w sprawie WPF.
5) Weryfikacja danych w Systemie i zapewnienie aktualności raportu Wieloletni Program Inwestycyjny prezentującego sposób i źródła finansowania inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic z uwzględnieniem projektów inwestycyjnych oraz faz procesu inwestycyjnego.
6) Weryfikacja zakresów rzeczowych, etapów i kamieni milowych dla Inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic w STRADOM i zapewnienie aktualnych rocznych oraz całkowitych - zakresów rzeczowych (w formie opisowej) dla inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic do projektu budżetu Miasta Krakowa i WPF oraz autopoprawki w sprawie WPF.
7) Weryfikacja i zapewnienie poprawności raportów i zestawień inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic stanowiących załączniki do projektu budżetu i autopoprawki w sprawie WPF.
8) Monitorowanie inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic ujętych w WPF i budżecie Miasta Krakowa, w zakresie rzeczowym i finansowym - zgodnie z Instrukcją planowania i monitorowania realizacji inwestycji.
9) Bieżący nadzór i weryfikacja postępów pod względem rzeczowym (w szczególności kamieni milowych) i finansowym w realizacji inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic, identyfikacja i rejestracja ryzyk w Systemie.
10) Sporządzanie cyklicznych informacji na temat realizacji inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic obejmujących:
a) prognozy stopnia wykonania budżetu Miasta Krakowa w zakresie Inwestycji strategicznych, z uwzględnieniem planów finansowych Jednostek Realizujących i poszczególnych zadań lub etapów zadań strategicznych;
b) ryzyka i problemy dotyczące inwestycji strategicznych wraz z propozycjami wniosków i zaleceń dla zadań lub etapów zadań zagrożonych.
c) informację o realizacji poszczególnych zadań lub etapów zadań w zakresie rzeczowym i finansowym.
11) Udział w naradach koordynacyjnych i radach budowy dotyczących Inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic.
12) Przygotowywanie materiałów dotyczących inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic na narady inwestycyjne z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa.
13) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi opracowującymi wnioski i aplikacje stanowiące podstawę ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych na realizację inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic.
14) Analiza, weryfikacja i opiniowanie wniosków dotyczących zmian w planie wydatków dla inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic ujętych w budżecie Miasta Krakowa i w WPF. Weryfikacja wniosków pod względem ich spójności z danymi i procedurą zmian w Systemie STRADOM.
15) Weryfikacja w STRADOM i generowanie z Systemu - we współpracy z SI-04 - materiałów i załączników do projektów uchwał w sprawie zmian w WPF.
16) Analiza i weryfikacja raportów i pozostałych materiałów sprawozdawczych dotyczących inwestycji strategicznych dla poszczególnych Jednostek Realizujących.
17) Weryfikacja danych rzeczowych i finansowych w Systemie oraz opracowanie materiałów do półrocznych i rocznych sprawozdań z realizacji inwestycji strategicznych ujętych w budżecie Miasta Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem wartości mierników i wskaźników obrazujących zmianę stanu infrastruktury miejskiej dla wszystkich zakończonych zadań inwestycyjnych strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic.
18) Weryfikacja danych w Systemie, generowanie oraz opracowanie materiałów do informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w WPF za I półrocze, dla potrzeb opracowania informacji o kształtowaniu się WPF.
19) Organizowanie i obsługa kancelaryjno - biurowa posiedzeń oraz koordynowanie i monitorowanie realizacji ustaleń Komitetu Koordynującego.
20) Prowadzenie Internetowego Dziennika Zapytań Wydziału (IDZ).
21) Weryfikacja poprawności danych gromadzonych w Jednostkach Realizujących służących planowaniu i monitorowaniu inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic, w szczególności zapewnienie bieżącej aktualności Kamieni milowych dotyczących zadań inwestycyjnych.


Wstecz