Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu

Referat Geometrii Dróg i Sterowania Ruchem
Symbol: IR-04
Adres siedziby: Centralna 53, 31-586 Kraków
Telefon: 12-616-7516, 51-204-8119
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Aleksandra Krogulec

Zakres działania:
1) opiniowania rozwiązań geometrii drogi w projektach budowlanych dotyczących budowy lub przebudowy dróg publicznych, rozwiązań organizacji ruchu oraz geometrii drogi w opracowaniach koncepcyjnych oraz obsługi transportowej;
2) występowania z wnioskami w sprawach dotyczących geometrii drogi oraz rozwiązań technicznych w zakresie inżynierii ruchu, jakie powinny zostać uwzględnione dla dróg układu podstawowego w mieście, w tym budowy sygnalizacji świetlnej;
3) współpracy z komórkami organizacyjnymi UMK, zarządami dróg oraz innymi podmiotami w sprawach projektowanych rozwiązań w zakresie geometrii dróg publicznych oraz ich parametrów technicznych;
4) wydawanie wytycznych technicznych z zakresu inżynierii ruchu drogowego (w tym rozwiązań z zakresu ITS i sygnalizacji świetlnych) dla inwestycji związanych z budową; przebudową, rozbudową lub modernizacją układów komunikacyjnych na terenie Miasta;
5) rozpatrywanie wniosków dotyczących rozwiązań sygnalizacji świetlnej oraz geometrycznych dróg publicznych w zakresie efektywności, inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
6) opiniowanie projektów organizacji ruchu mających wpływ na efektywność, przepustowość układu drogowego miasta Krakowa;
7) opiniowanie obsługi komunikacyjnej pod kątem geometrii i efektywności układów drogowych;
8) sporządzanie, zlecanie do opracowania i rozpatrywanie projektów organizacji ruchu dotyczących funkcjonowania sygnalizacji świetlnej oraz programów sterujących sygnalizacją świetlną na drogach publicznych na obszarze Miasta;
9) opiniowanie nowych programów sygnalizacji świetlnej, weryfikacja istniejących i opracowywanie nowych programów sygnalizacji świetlnej;
10) prowadzenie całokształtu spraw związanych z kwestiami programowymi i zarządzania Systemem Sterowania Ruchem w obszarze zarządzającego ruchem;
11) obserwacje oddziaływania rozwiązań przyjętych w projektach organizacji ruchu dotyczących funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i programach sterujących sygnalizacją świetlną na drogach publicznych na obszarze Miasta, na organizację, bezpieczeństwo i możliwą do uzyskania płynność ruchu przy uwzględnieniu założeń polityki transportowej Miasta;
12) współpraca z komórkami organizacyjnymi UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, zarządem dróg, Policją oraz innymi podmiotami w zakresie dotyczącym funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych w obszarze Miasta w szczególności z zakresu dynamicznego zarządzania ruchem w ramach Centrum Sterowania Ruchem, w tym uczestnictwo w inicjowaniu wprowadzenia zmian w działaniu programów sygnalizacji, ustawień Systemu Sterowania Ruchem oraz informacji wyświetlanych na tablicach drogowych zmiennej treści;
13) współpraca z komórkami organizacyjnymi UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, zarządami dróg oraz innymi podmiotami przy wprowadzaniu i rozwoju Systemów z zakresu Zarządzania Ruchem w szczególności dotyczących sterowania ruchem drogowym oraz priorytetem dla transportu publicznego;
14) udział w komisyjnym wprowadzaniu organizacji ruchu dla sygnalizacji świetlnej;
15) udział w procesie weryfikacji prawidłowości funkcjonowania sygnalizacji świetlnej.


Wstecz