Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu

Referat Geometrii Dróg i Sterowania Ruchem
Symbol: IR-04
Adres siedziby: Centralna 53, 31-586 Kraków
Telefon: 12-616-7516, 51-204-8119
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Aleksandra Krogulec

Zakres działania:

1) Opiniowania rozwiązań geometrii drogi w projektach budowlanych dotyczących budowy lub przebudowy dróg publicznych, rozwiązań organizacji ruchu oraz geometrii drogi w opracowaniach koncepcyjnych oraz obsługi transportowej.
2) Występowania z wnioskami w sprawach dotyczących geometrii drogi oraz rozwiązań technicznych w zakresie inżynierii ruchu, jakie powinny zostać uwzględnione dla dróg układu podstawowego w mieście, w tym budowy sygnalizacji świetlnej.
3) Współpracy z komórkami organizacyjnymi UMK, zarządami dróg oraz innymi podmiotami w sprawach projektowanych rozwiązań w zakresie geometrii dróg publicznych oraz ich parametrów technicznych.
4) Wydawania wytycznych technicznych z zakresu inżynierii ruchu drogowego (w tym rozwiązań z zakresu ITS i sygnalizacji świetlnych) dla inwestycji związanych z budową; przebudową, rozbudową lub modernizacją układów komunikacyjnych na terenie Miasta.
5) Rozpatrywania wniosków dotyczących rozwiązań sygnalizacji świetlnej oraz geometrycznych dróg publicznych w zakresie efektywności, inżynierii ruchu
i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
6) Opiniowania projektów organizacji ruchu mających wpływ na efektywność, przepustowość układu drogowego miasta Krakowa.
7) Opiniowania obsługi komunikacyjnej pod kątem geometrii, przepustowości układów drogowych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
8) Sporządzania, zlecania do opracowania i rozpatrywania projektów organizacji ruchu dotyczących funkcjonowania sygnalizacji świetlnej oraz programów sterujących sygnalizacją świetlną na drogach publicznych na obszarze Miasta Krakowa.
9) Opiniowania nowych programów sygnalizacji świetlnej, weryfikacji istniejących
i opracowywania nowych programów sygnalizacji świetlnej.
10) Prowadzenia całokształtu spraw związanych z kwestiami programowymi i zarządzania Systemem Sterowania Ruchem na obszarze Miasta Krakowa.
11) Obserwacji oddziaływania rozwiązań przyjętych w projektach organizacji ruchu dotyczących funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i programach sterujących sygnalizacją świetlną na drogach publicznych na obszarze Miasta Krakowa, na organizację, bezpieczeństwo i możliwą do uzyskania płynność ruchu przy uwzględnieniu założeń polityki transportowej Miasta.
12) Współpracy z komórkami organizacyjnymi UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, zarządem dróg, Policją oraz innymi podmiotami w zakresie dotyczącym funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych w obszarze Miasta, w tym dynamicznego zarządzania ruchem w ramach Centrum Sterowania Ruchem.
13) Uczestnictwa w inicjowaniu wprowadzenia zmian w działaniu programów sygnalizacji, ustawień Systemu Sterowania Ruchem oraz informacji wyświetlanych na tablicach drogowych zmiennej treści.
14) Współpracy z komórkami organizacyjnymi UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, zarządami dróg oraz innymi podmiotami przy wprowadzaniu i rozwoju Systemów z zakresu Zarządzania Ruchem w szczególności dotyczących sterowania
ruchem drogowym oraz priorytetem dla transportu publicznego.
15) Udziału w komisyjnym wprowadzaniu organizacji ruchu dla sygnalizacji świetlnej.
16) Udziału w procesie weryfikacji prawidłowości funkcjonowania sygnalizacji świetlnej.Wstecz