Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji

Referat Funduszy Europejskich
Symbol: SI-02
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1989
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Dorota Bugajska

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu Funduszy Europejskich (SI-02) należy:
1) Pozyskiwanie i analiza informacji o istniejących źródłach finansowania z programów i funduszy UE w zakresie możliwości ich wykorzystania przez komórki organizacyjne UMK oraz miejskie jednostki organizacyjne.
2) Rozpoznanie potrzeb komórek organizacyjnych UMK oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie potrzeby pozyskania środków z funduszy i programów Unii Europejskiej.
3) Pomoc i konsultacje w zakresie przygotowania i aplikacji projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych do pozyskania dofinansowania w ramach środków bezzwrotnych.
4) Pomoc i konsultacje przy wdrażaniu i rozliczaniu projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych współfinansowanych w ramach środków bezzwrotnych.
5) Konsulting obejmujący indywidualną współpracę z komórkami organizacyjnymi UMK oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi i podmiotami gospodarczymi od podjęcia decyzji o przygotowaniu wniosku do jego ostatecznego rozliczenia.
6) Przygotowywanie, realizacja i rozliczanie projektów, dla których Wydział jest jednostką realizującą.
7) Współpraca przy sporządzaniu sprawozdań, informacji oraz niezbędnych raportów z realizacji finansowej projektów, których beneficjentem jest Gmina Miejska Kraków oraz bieżąca weryfikacja danych dotyczących tych projektów w STRADOM w zakresie źródeł finansowania i etapu pozyskania dofinansowania.
8) Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi UMK w zakresie prowadzenia działań promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
9) Organizacja szkoleń i konferencji o tematyce związanej z przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych z funduszy i programów UE.
10) Weryfikacja, opracowywanie i publikacja danych w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Referat.
11) Przygotowywanie informacji i analiz w zakresie działalności Referatu.
12) Prowadzenie, redagowanie i administrowanie serwisem www.ue.krakow.pl w ramach Miejskiej Platformy Internetowej Magiczny Kraków.
13) Prowadzenie Internetowego Dziennika Zapytań Wydziału (IDZ).
14) Koordynowanie procesu aplikacyjnego dla projektów planowanych i realizowanych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz projektów komplementarnych do ZIT współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Instytucji Zarządzających i Pośredniczących dla odpowiednich Programów Operacyjnych.
15) Współpraca z Pełnomocnikami ds. Realizacji Projektu (MAO - Measure Authorising Officer) dla Projektów "Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie" i "Gospodarka odpadami stałymi w Krakowie, etap I", powołanymi zarządzeniami Prezydentami Miasta Krakowa nr 1499/2007 z dnia 11 lipca 2007r. oraz nr 1502/2007 z dnia 13 lipca 2007 roku, w ramach trwałości ww. Projektów.


Wstecz