Krakowskie Centrum Świadczeń

Referat Ds. Dodatków Mieszkaniowych
Symbol: SO-09
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5021
Faks: 12-616-5036
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Wioletta Zgud

Zakres działania:
1) weryfikacja przyjętych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych, zwanych dalej dodatkami, pod względem formalnym i merytorycznym,
2) korespondencja z wnioskodawcami oraz zarządcami budynków w sprawie wymaganej dokumentacji,
3) prowadzenie postępowań wyjaśniających w przedmiocie ustalania prawa do dodatków,
4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach, o których mowa w pkt. 1,
5) sporządzanie list wypłat dla zarządców budynków i/lub wnioskodawców uprawnionych do dodatków,
6) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie nienależnie pobranych dodatków,
7) udzielanie ulg w spłacie wierzytelności z tytułu nienależnie pobranych dodatków,
8) ewidencja i analiza odwołań od decyzji administracyjnych oraz kierowanie ich do organu II instancji,
9) bieżąca analiza orzeczeń wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze,
10) wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji.
Uwagi:

UWAGA! Ograniczenia Urzędu Miasta Krakowa w zakresie bezpośredniej obsługi klienta

Bezpośrednia obsługa mieszkańców odbywa się w godzinach od 8:00 do 15:00 jedynie po wcześniejszej rezerwacji wizyty, której można dokonać telefonicznie pod numerem 12 616-50-21.Wstecz