Krakowskie Centrum Świadczeń

Referat Ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń
Symbol: SO-07
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5078
Faks: 12-616-5071
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Anna Kitlińska

Zakres działania:
1) miesięczne sporządzanie, korekta i weryfikacja imiennych list wypłat dla osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia ?Za życiem?, świadczeń wychowawczych oraz świadczenia dobry start i przekazywanie ich do Wydziału Finansowego,
2) obsługa świadczeniobiorców związana z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, jednorazowego świadczenia ?Za życiem?, świadczeń wychowawczych oraz świadczenia dobry start,
3) miesięczne przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Finansowego zestawień sald księgowych osób, które nienależnie pobrały świadczenia rodzinne, zaliczkę
alimentacyjną, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe świadczenie ?Za życiem?, świadczenia wychowawcze oraz świadczenie dobry start,
4) miesięczne przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Finansowego listy dłużników alimentacyjnych,
5) planowanie i realizacja budżetu przyznanego na dany rok kalendarzowy na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe świadczenie ?Za życiem?, świadczenia wychowawcze oraz świadczenie dobry start,
6) opracowywanie i składanie miesięcznego zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadań do Wojewody Małopolskiego,
7) przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji zadań,w tym do Wojewody Małopolskiego,
8) przekazywanie decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń do Referatu ds.Nienależnych Świadczeń.


Wstecz