Krakowskie Centrum Świadczeń

Referat Ds. Nienależnych Świadczeń
Symbol: SO-06
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5072, 12-616-5014
Faks: 12-616-5071
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Edyta Czaplicka

Zakres działania:
1) weryfikacja wniosków w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń (rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia
Za życiem, świadczeń dobry start oraz należności dłużnika alimentacyjnego),
2) współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie wymiany informacji co do okoliczności mających wpływ na prowadzenie postępowania egzekucyjnego,
3) prowadzenie postępowań w zakresie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia Za życiem, świadczeń dobry start oraz należności dłużnika alimentacyjnego,
4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w pkt. 1 i 3,
5) wydawanie decyzji administracyjnych ustalających zmianę sposobu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia Za życiem oraz świadczeń dobry start,
6) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń (rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia Za życiem oraz świadczeń dobry start),
7) przekazywanie tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych zgodnie z właściwością,
8) sporządzanie wniosków o wszczęcie lub przyłączenie się do egzekucji sądowej w stosunku do należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i składanie ich do organu egzekucyjnego,
9) współpraca z organami egzekucyjnymi oraz Wydziałem Finansowym w zakresie egzekucji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia Za życiem, świadczeń dobry start oraz należności dłużnika alimentacyjnego,
10) monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego,
11) opracowywanie projektów odpowiedzi na odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie sposobu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia Za życiem, świadczeń wychowawczych i świadczeń dobry start) oraz należności dłużnika
alimentacyjnego, dotyczące: umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty do organu wyższej instancji,
12) bieżąca analiza orzeczeń wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchylających bądź zmieniających decyzje w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie.
Uwagi:

Krakowskie Centrum Świadczeń realizuje bezpośrednią obsługę mieszkańców w godzinach od 7.40 do 15:00.Wstecz