Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji

Referat Organizacyjny
Symbol: SI-01
Adres siedziby: Św. Krzyża 1, 31-028 Kraków
Telefon: 12-616-1993
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Maria Bartoszek

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego (SI-01) należy:
1) Prowadzenie sekretariatu i obsługa administracyjno-biurowa Wydziału, obsługa podsystemu Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu (RISS) oraz elektronicznej skrzynki Wydziału.
2) Obsługa spraw związanych z realizacją zadań Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz obsługa aplikacji Servo-ePUAP.
3) Potwierdzanie, przedłużanie ważności lub unieważnianie profilu zaufanego ePUAP.
4) Współpraca i wymiana informacji z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami zewnętrznymi w celu sprawnej koordynacji bieżącej pracy Wydziału.
5) Organizacja druku i kolportażu dokumentów opracowywanych przez Wydział.
6) Opracowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa oraz prowadzenie i aktualizacja wydziałowego rejestru udzielonych przez Prezydenta Miasta Krakowa upoważnień i pełnomocnictw.
7) Opracowywanie projektów zarządzeń, pism okólnych Prezydenta Miasta Krakowa oraz sporządzanie informacji o ich wykonaniu.
8) Opracowywanie informacji o realizacji poleceń służbowych Prezydenta Miasta Krakowa i Dyrektora Magistratu.
9) Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, poleceń służbowych i pism okólnych Dyrektora Wydziału oraz kontrola ich wykonania.
10) Prowadzenie wydziałowego spisu skarg, wniosków, interpelacji oraz wniosków, postulatów posłów i senatorów dotyczących zadań Wydziału.
11) Prowadzenie spraw dotyczących uczestnictwa pracowników Wydziału w delegacjach służbowych, szkoleniach, sympozjach i konferencjach.
12) Załatwianie bieżących spraw kadrowych i socjalnych pracowników Wydziału oraz prowadzenie ewidencji kart badań okresowych i kontrola terminowości ich wykonania.
13) Prowadzenie spraw osobowych pracowników Wydziału, tj. zakresów czynności, list obecności, książki wyjść służbowych, rejestru godzin nadliczbowych, rejestracji krajowych wyjazdów służbowych.
14) Sporządzanie wniosków o wypłatę stałych i zmiennych składników wynagrodzeń.
15) Przygotowanie dokumentacji celem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale.
16) Prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych Wydziału oraz pozostałych środków.
17) Prowadzenie spraw związanych ze stanem zatrudnienia w Wydziale.
18) Prowadzenie wydziałowego rejestru pieczęci.
19) Sporządzanie zamówień na materiały biurowe i wyposażenie poprzez aplikację Internetowy System Zaopatrzenia (ISZ) oraz druki, środki trwałe, sprzęt, bilety komunikacji miejskiej. Nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem.
20) Zgłaszanie napraw i awarii w systemie Obsługa Budynków Urzędu Miasta Krakowa (OBUD).
21) Opracowywanie i weryfikacja wniosków do projektu budżetu Miasta w układzie zadań budżetowych oraz wniosków o zmianę w budżecie Miasta w aplikacji informatycznej ?STRADOM? (STRADOM) i Systemie PLZ, sporządzanie sprawozdań oraz koordynacja i nadzór nad realizacją budżetu Wydziału według zadań i klasyfikacji budżetowej.
22) Przygotowywanie dokumentacji oraz projektów umów dotyczących zlecania wykonania zadań innym podmiotom, w tym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
23) Opracowanie planów zamówień publicznych Wydziału oraz obsługa aplikacji System Obsługi Zamówień Publicznych (SOZP).
24) Sporządzenie harmonogramów wydatków, dokonywanie korekt oraz nadzór nad realizacją poszczególnych zadań wg harmonogramów, opracowywanie prognoz wydatków, obsługa aplikacji Płynność Finansowa (PF PRO).
25) Prowadzenie ewidencji umów, rachunków, faktur, obsługa systemów: Generalny Rejestr Umów (GRU) i Obsługa Wydatków Budżetowych (WYBUD).
26) Monitorowanie czasu pracy w aplikacji Rejestr Czasu Pracy (RCP) dla potrzeb analiz pracy Wydziału.
27) Koordynacja publikacji informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, w Miejskiej Platformie Internetowej Magiczny Kraków i w Serwisie Informacyjnym Urzędu Miasta Krakowa, nadzór nad kompletnością informacji i aktualnością danych, dbałość o zapewnienie informacji wizualnej dla stron.
28) Współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001oraz 27001 oraz realizacja zadań w tym zakresie.
29) Sporządzanie projektów upoważnień do przetwarzania danych osobowych do pracy w zbiorach danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji, obsługa aplikacji System Ewidencjonowania Zbiorów, Administrowania i Monitorowania (SEZAM) oraz monitorowanie stosowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
30) Aktualizacja danych udostępnionych poprzez System Obsługi Warstwy Organizacyjnej -INTEGRATOR w zakresie związanym z działaniem Wydziału.Wstecz