Krakowskie Centrum Świadczeń

Referat Ds. Zasiłków Rodzinnych
Symbol: SO-03
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5092, 12-616-5086
Faks: 12-616-5071
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Kierownika Referatu: Renata Kubowicz

Zakres działania:
1) weryfikacja pod względem merytorycznym przyjętych wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowych zapomóg (ustawowej i gminnej) z tytułu urodzenia się dziecka oraz jednorazowego świadczenia Za życiem,
2) współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie wymiany informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń, o których mowa w pkt. 1,zwanych dalej świadczeniami,
3) prowadzenie postępowań w zakresie ustalania prawa do świadczeń,
4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w pkt. 1,
5) przekazywanie kopii decyzji do Referatu ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń,
6) opracowywanie projektów odpowiedzi na odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania świadczeń oraz nienależnie pobranych świadczeń do organu wyższej instancji,
7) bieżąca analiza orzeczeń wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchylających bądź zmieniających decyzje w sprawach świadczeń,
8) wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji.
Uwagi:

UWAGA! Ograniczenia Urzędu Miasta Krakowa w zakresie bezpośredniej obsługi klienta

Bezpośredni kontakt i obsługa klientów odbywa się - wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 012 616 5009 w Krakowskim Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa 30 - 103 Kraków, ul. Stachowicza 18, w godz. 8.00 - 15.00. Wstecz