Wydział Ds. Turystyki

Samodzielne Stanowisko Ds. Koordynacji Projektów Strategicznych
Symbol: WT-05
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Główny Specjalista: Bartłomiej Walas
Telefon:66-063-7091

Zakres działania:
1) Koordynacja i realizacja projektów strategicznych dotyczących krakowskiej turystyki, w tym w zakresie opracowania dokumentów o charakterze strategicznym.
2) Pełnienie funkcji eksperckiej w zakresie planowania strategicznych działań Miasta w obszarze turystyki z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz poszukiwania wspólnych narzędzi zrównoważonego rozwoju w zakresie ewolucji ruchu turystycznego.
3) Dokonywanie analiz i oceny sytuacji na rynku turystycznym i wewnętrznym oraz współuczestnictwo w opracowywaniu dokumentów strategicznych i programowych, a także badawczych - istotnych dla krakowskiej turystyki.
4) Opiniowanie i inicjowanie projektów dokumentów ważnych dla rozwoju turystyki w Krakowie.
5) Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, parlamentarzystami i środowiskami społeczno - gospodarczymi, a zwłaszcza z przedstawicielami branży turystycznej, środowiskiem naukowym, organizacjami pozarządowymi w zakresie przygotowania odpowiednich analiz i ocen, a także planowanie projektów w zakresie rozwoju turystyki w Krakowie.
6) Reprezentowanie Miasta na zewnątrz w ramach wykonywanych obowiązków.
7) Inicjowanie projektów i działań wpływających na zrównoważony rozwój turystyki oraz wizerunek Miasta.
8) Wypracowanie modelu współpracy z mieszkańcami, krakowską branżą turystyczną, NGOS w zakresie zrównoważonego rozwoju turystycznego Miasta.
9) Proponowanie zmian prawnych lub innych rozwiązań istotnych w kontekście rozwoju turystyki dotyczących np.: opłaty miejscowej, usług przewodnickich, zjawiska sharing economy - np. airbnb.
10) Śledzenie światowych trendów w turystyce oraz trendów związanych z marketingiem miast i regionów, proponowanie rozwiązań, które powinny zostać wprowadzone do polityki turystycznej i promocyjnej Miasta.
11) Współpraca merytoryczna w zakresie prowadzonych badań ruchu turystycznego (w tym impakt ekonomiczny), turystyki religijnej oraz biznesowej.
12) Proponowanie kontaktów krajowych i zagranicznych, które mogą mieć znaczenie dla budowania pozycji Krakowa na rynku turystycznym oraz jego wizerunku.


Wstecz