Wydział Geodezji

Referat Weryfikacji i Aktualizacji Danych Przedmiotowych Bazy Egib
Symbol: GD-15
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9552
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Lucyna Szmidt

Zakres działania:
1) Opracowanie informacji dotyczących wykonywania zgłoszonych prac geodezyjnych oraz zasad aktualizacji bazy EGiB w zakresie prac geodezyjnych dotyczących: podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, ustalenia granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, opracowań do celów prawnych z zakresu EGiB, aktualizacji użytków gruntowych oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
2) Weryfikacja operatów technicznych dotyczących: podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, ustalenia granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, opracowań do celów prawnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków, aktualizacji użytków gruntowych oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów pod względem kompletności przekazywanych rezultatów prac oraz pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.
3) Przyjmowanie w/w operatów technicznych do PZGiK.
4) Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
5) Przekazywanie wniosków wraz z uwierzytelnionymi dokumentami do GD-13.
6) Aktualizacja baz danych EGiB na podstawie operatów technicznych zawierających wyniki prac geodezyjnych dotyczących podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, ustalenia granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, opracowań do celów prawnych z zakresu EGiB, aktualizacji użytków gruntowych oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
7) Dostosowywanie baz danych PZGiK do obowiązujących przepisów prawa na podstawie operatów technicznych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
8) Analiza kompletności i poprawności złożonych przez strony wniosków dotyczących aktualizacji bazy EGiB w trybie czynności materialno-technicznej na podstawie operatów przyjętych do PZGiK w tym operatów dotyczących przedmiotowych zmian EGiB przekazanych przez Referat Weryfikacji i Aktualizacji Baz PZGiK (GD-16), a dotyczących inwentaryzacji powykonawczych obiektów baz danych PZGiK, opracowań dotyczących map do celów projektowych, pomiarów aktualizacyjnych, operatów tyczenia obiektów bazy EGiB (tyczenie budynków).
9) Wprowadzanie zmian na podstawie dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej.
10) Przekazywanie operatów, dla których ujawnienie zmian w bazie EGiB wymaga wydania decyzji administracyjnej odpowiednio do Referatu Podziałów i Rozgraniczeń Nieruchomości (GD-05) lub Referatu Decyzji Aktualizacyjnych EGiB (GD-06).
11) Aktualizacja bazy EGiB na podstawie ostatecznych decyzji przekazanych przez Referat Podziałów i Rozgraniczeń Nieruchomości (GD-05) i Referat Decyzji Aktualizacyjnych EGiB (GD-06).
12) Zawiadamianie o wprowadzonej zmianie organów podatkowych, sądów, a także właściwe podmioty ewidencyjne w przypadku gdy zmiana została dokonana w trybie czynności materialno-technicznej wyłącznie na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do PZGiK zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EGiB.
13) Sporządzanie dokumentacji tj. wypisów i wyrysów z mapy ewidencyjnej stanowiących załącznik do zawiadomienia o zmianie danych EGiB.
14) Udział w komisji odbioru zamówionej dokumentacji geodezyjno-prawnej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt.7.
15) Usuwanie informacji o rozbieżności w systemie informatycznym na podstawie wpływających operatów technicznych.


Wstecz