Wydział Geodezji

Referat Ds. Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
Symbol: GD-03
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9693, 79-790-5890
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Paweł Szaro

Zakres działania:
1. Nadzór i koordynacja prac związanych z rozwojem i rozbudową Zintegrowanego Systemu Obsługi Zasobu (ZSOZ) w Wydziale Geodezji.
2. Udostępnianie danych z baz MSIP.
3. Wykonywanie poleceń Koordynatora MSIP, którego zadania określa zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zasad funkcjonowania Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) Miasta Krakowa, w zakresie jego budowy.
4. Obsługa wizualizacji obiektów graficznych i ich prezentacji w MSIP na łamach Portalu MSIP Obserwatorium oraz Portalu ISDP w wersji IUIP.
5. Współpraca z Administratorem Systemu (AS) w zakresie udostępniania danych z Hurtowni Danych MSIP (HDMSIP) zgodnie z zasadami określonymi przez Koordynatora MSIP oraz obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w tym zakresie.
6. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, miejskimi jednostkami oraz innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych i informacji MSIP, ZSOZ dla Gminy Miejskiej Kraków.
7. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, miejskimi jednostkami oraz innymi instytucjami w zakresie opracowywania standardów tworzenia obiektów graficznych na potrzeby wizualizacji i prezentacji danych gromadzonych w Źródłowych Bazach Danych (ZBD) zgodnie z wymogami Koordynatora MSIP.
8. Opracowywanie i ogłaszanie standardów dotyczących obiektów graficznych dla danych przestrzennych prezentowanych w MSIP.
9. Obsługa techniczna importów danych do MSIP (HDMSIP) oraz monitorowanie zgodności (integracja) lokalizacji obiektów graficznych zapisywanych w HDMSIP z danymi ze ZBD.
10. Obsługa techniczna aplikacji MSIP w zakresie konwersji, transformacji, wizualizacji, prezentacji i udostępniania obiektów graficznych i usług.
11. Współpraca AS z użytkownikami w zakresie wykorzystania danych przestrzennych do realizacji zadań statutowych.
12. Na zlecenie Koordynatora MSIP wykonywanie analiz i raportów graficznych z wykorzystaniem danych zawartych w MSIP (HDMSIP) i Zbiorze Danych Przestrzennych (ZDP).
13. Prowadzenie i udostępnianie bazy metadanych w zakresie ZDP prezentowanych w MSIP we współpracy z Merytorycznym Administratorem Informacji odpowiedzialnym za poszczególne zbiory danych oraz dbanie o rozwój MSIP.
14. Tworzenie i obsługa sieci usług dotyczących ZDP i usług danych przestrzennych w postaci wyszukiwania, przeglądania, pobierania, a także możliwości przekształcania tych zbiorów na warunkach zgodnie z obowiązującym prawem.
15. Współpraca przy tworzeniu warunków technicznych do zamówień publicznych udzielanych w ramach zakładania tematycznych baz danych.
16. Realizacja innych działań wynikających z zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących zasad funkcjonowania MSIP Miasta Krakowa.
17. Rozwój i utrzymanie Portalu MSIP Obserwatorium.
18. Pełnienie funkcji Gospodarza dla aplikacji ISDP w wersji IUIP.


Wstecz