Wydział Skarbu Miasta

Referat Opłat Dot. Nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków
Symbol: GS-09
Adres siedziby: Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
Telefon: 12-616-9902, 12-616-9897
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Agata Zagórska

Zakres działania:

 1. Aktualizowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków;

 2. Ustalanie i naliczenie wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dla nabywców tego prawa na nieruchomościach Gminy Miejskiej Kraków;

 3. Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wykorzystywanych na cele mieszkaniowe;

 4. Waloryzacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków;

 5. Zmiana wysokości stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków;

 6. Reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków w postępowaniach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawach o ustalenie, że aktualizacja opłat rocznych jest nieuzasadniona lub uzasadniona w innej wysokości;

 7. Reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków w postępowaniach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawach o ustalenie, że zmiana stawki procentowej opłaty rocznej jest nieuzasadniona lub uzasadniona w innej wysokości;

 8. Reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków w sprawach, w których występuje jako użytkownik wieczysty;

 9. Zajmowanie stanowisk i przekazywanie akt w sprawach o windykację należności cywilnoprawnych w zakresie spraw prowadzonych przez Referat;

 10. Zajmowanie stanowisk na wniosek merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Krakowa, jednostek państwowych, samorządowych i miejskich, w związku z prowadzonymi sprawami;

 11. Udział w oględzinach związanych z postępowaniami sądowymi w zakresie spraw prowadzonych w Referacie;

 12. Wyrażanie zgody na wniosek użytkownika wieczystego na wydzielenie części nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste do nowej księgi wieczystej (podział prawny nieruchomości);

 13. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych i prawnych na podstawie ustawy z 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

 14. Zakładanie i aktualizowanie bazy danych w podsystemie OPGRUP obejmującej grunty Gminy Miejskiej Kraków, których prawo użytkowania wieczystego przekształciło się w prawo własności, na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;

 15. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wraz z określeniem i naliczeniem w podsystemie OPGRUP należnej z tego tytułu opłaty;

 16. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wysokość opłaty przekształceniowej i okres pozostały do jej wnoszenia ? na rzecz nabywców nieruchomości;

 17. Wydawanie postanowień o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie;

 18. Wydawanie na wniosek właścicieli nieruchomości decyzji ustalających wysokość lub okres wnoszenia opłaty przekształceniowej;

 19. Udzielanie na wniosek właściciela nieruchomości informacji o wysokości opłaty jednorazowej za przekształcenie;

 20. Wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis, a w przypadkach przekroczenia limitu tej pomocy ? decyzji określającej wysokość dopłaty do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia;

 21. Dokonywanie z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości waloryzacji opłaty przekształceniowej;

 22. Ustalenie i zmiana stawki procentowej opłaty przekształceniowej;

 23. Rozkładanie na raty lub ustalanie innego terminu wniesienia opłaty przekształceniowej;

 24. Zawiadamianie właścicieli nieruchomości o istniejących nadpłatach lub obowiązku dopłaty do opłaty przekształceniowej;

 25. Nadzór nad przestrzeganiem warunków umów zawartych przez Referat.


Struktura referatu:
Stanowisko Ds. Badania Sposobu Zagospodarowania Nieruchomości Oddanych w Użytkowanie Wieczyste - GS-09-1
Stanowiska Koordynatorów Ds. Przekształcenia Prawa Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności - GS-09-2


Wstecz


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2004-11-18
Data publikacji:
2008-09-29
Data aktualizacji:
2020-08-10