Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Referat Ds. Dziedzictwa Kulturowego
Symbol: KD-03
Adres siedziby: Św. Krzyża 1, 31-028 Kraków
Telefon: 12-616-1925
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Anna Kurzejowska

Zakres działania:

1) realizacja zadań wynikających z uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności,
2) współpraca ze Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa i innymi podmiotami w zakresie dofinansowywania prac przy obiektach zabytkowych Krakowa,
3) współpraca z innymi komórkami UMK i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie opieki nad zabytkami oraz ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego,
4) udział w procesach kształtowania i promocji, w kraju i na świecie, wizerunku Miasta jako miasta historycznego, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jego roli w dziejach Polski,
5) współudział w popularyzacji i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury m.in. poprzez publikacje własne, okazjonalne i seryjne,
6) współpraca z krajowymi, a także zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego takich jak m.in. Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO, OWHC, Narodowy Instytut Dziedzictwa,
7) organizacja corocznych wydarzeń z okazji Dnia Solidarności Miast Światowego Dziedzictwa OWHC,
8) koordynacja działań podejmowanych we współpracy z innymi komórkami UMK oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczących lokalizowania na obszarze należącym do Gminy Miejskiej Kraków pomników, sytuowania i umieszczania tablic pamiątkowych oraz elementów małej architektury, związanych z dziedzictwem kulturowym, w zakresie uregulowanym odpowiednią procedurą,
9) współpraca z innymi komórkami UMK oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w organizowaniu jubileuszy związanych z dziedzictwem kulturowym,
10) realizacja projektu ?Krakowskie Noce?: Cracovia Sacra,
11) koordynacja działań podejmowanych we współpracy z innymi komórkami UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie opracowania Systemu Informacji Miejskiej (SIM),
12) koordynacja i realizacja działań związanych z wydarzeniami dotyczącymi przemysłu kreatywnego (designu), w tym: opiniowanie projektów artystycznych oraz przygotowanie, nadzór merytoryczny i rozliczanie umów dotyczących zleconych przedsięwzięć,
13) współpraca z Fundacją Panteon Narodowy oraz parafią pw. Wszystkich Świętych w Krakowie w zakresie funkcjonowania Panteonu Narodowego będącego miejscem narodowej pamięci, w tym w szczególności:
a) współpraca z parafią pw. Wszystkich Świętych w zakresie realizacji umowy ustanowienia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa użytkowania Panteonu Narodowego,
b) współudział w popularyzacji i upowszechnianiu wiedzy o miejscu narodowej pamięci Polaków,
14) realizacja zadań budżetu obywatelskiego w zakresie działania Referatu.Wstecz