Wydział Kształtowania Środowiska

Referat Ochrony Wód, Klimatu Akustycznego i Ochrony Przed Polami Elektromagnetycznymi
Symbol: WS-08
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8909
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Sabina Ziobro-Szczerba

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Ochrony Wód i Klimatu Akustycznego (WS - 08) należą sprawy:


1) ochrony wód, kształtowania zasobów wodnych, poprawy stanu ekosystemów wodnych i od wód zależnych, korzystania z wód, w tym:
a) wydawanie decyzji:
- o przejściu do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi oraz ich wykreślenie z zasobu,
- o przejściu do zasobu nieruchomości gruntów zabudowanych urządzeniami wodnymi znajdującymi się poza linią brzegu oraz urządzeń wodnych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa, wobec których prawa właścicielskie wykonują podmioty, o których mowa w art. 212 ust.1 ustawy prawo wodne oraz wykreślenie ich z zasobu
- wyznaczającej części nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem, w sposób umożliwiający dostęp do wód,
- nakazującej właścicielowi gruntu, który spowodował zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływające na grunty sąsiednie, przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom,
- zatwierdzającej ugodę ustalającą zmiany stanu wody na gruntach,
- dotyczących działalności spółek wodnych,
- potwierdzającej wygaśnięcie trwałego zarządu wód, gruntów pokrytych wodami ustanowionych na rzecz regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków województw lub jednostek organizacyjnych samorządu województwa wykonujących zadania marszałków województw,

b) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy: w sprawie powszechnego korzystania z wód powierzchniowych innych niż publiczne śródlądowe wody powierzchniowe, służącego zaspokojeniu wyłącznie potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, w sprawie określenia sezonu kąpielowego, w sprawie wykazu kąpielisk, w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystanego do kąpieli, w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek
wodnych,

c) realizacja działań związanych z udzielaniem dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wykonanie systemów deszczowych do retencjonowania i wykorzystania wód deszczowych;

2) ochrony przed hałasem, w tym:
a) ograniczanie emisji hałasu do środowiska oraz podejmowanie działań służących dotrzymaniu lub przywracaniu standardów jakości środowiska:
- prowadzenie spraw dotyczących sporządzania mapy akustycznej, oceny stanu akustycznego i programów działań dostosowujących poziom hałasu do dopuszczalnego, w tym sporządzanie programu ochrony środowiska przed hałasem i nadzór nad jego realizacją,

b) wydawanie decyzji:
- o dopuszczalnym poziomie hałasu,
- nakładającej na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązek prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów oraz przedkładania wyników pomiarów;

3) ochrony przed polami elektromagnetycznymi poprzez ograniczanie emisji pól elektromagnetycznych do środowiska oraz podejmowanie działań służących dotrzymaniu lub przywracaniu standardów jakości środowiska;

4) przeciwdziałania zanieczyszczeniom oraz poprawy jakości środowiska poprzez:
a) przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia lub wydawanie decyzji wyrażającej sprzeciw wobec zamiaru rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
b) wydawanie decyzji:
- nakładającej dodatkowe obowiązki na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzeń,
- zobowiązującej prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
- nakładającej obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, przywrócenia środowiska do stanu właściwego lub uiszczenia na rzecz budżetu gminy kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska,
- nakazującej osobom fizycznym eksploatującym instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującym urządzenia, wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko lub decyzji wstrzymującej użytkowanie instalacji,

c) przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,

d) wydawanie opinii cząstkowych w zakresie ochrony wód i klimatu akustycznego do postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko,

e) wydawanie opinii do decyzji o warunkach zabudowy, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony wód, klimatu akustycznego i ochrony przed polami elektromagnetycznymi,

f) wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji, których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonych w nich działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości,

g) prowadzenie analizy wydanego pozwolenia zintegrowanego,

h) opiniowanie rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

i) rozpatrywanie interwencji mieszkańców miasta,

j) współdziałanie z wojewódzkimi służbami ochrony środowiska,

k) współdziałanie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie,

l) wypełnianie kart informacyjnych w zakresie danych o dokumentach objętych publicznie dostępnym wykazem,

m) udostępnianie zainteresowanym informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu działania referatu oraz wydawanie decyzji: w sprawie odmowie udostępnienia informacji, w sprawie odmowy bądź wyrażającej zgodę na wyłączenie informacji z udostępnienia,

n) udostępnianie informacji, które mogą być wykorzystane przy sporządzaniu profilu wody,

o) przekazywanie informacji zawartych w ewidencji kąpielisk,

p) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,

q) opiniowanie w sprawach dotyczących powołania/odwołania kierownika nadzoru wodnego.
 


Uwagi:

 Wstecz