Wydział Edukacji

Referat Szkół i Placówek Niesamorządowych
Symbol: EK-05
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5240, 51-932-3667
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Sylwia Lurka

Zakres działania:
1) prowadzenie rejestru szkół i placówek publicznych;
2) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
3) prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Gmina Miejska Kraków oraz na prowadzenie wychowania przedszkolnego w publicznych formach przez te osoby oraz wyrażania zgody na przedłużenie terminu na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia;
4) prowadzenie spraw z zakresu ewidencjonowania szkół i placówek niepublicznych oraz niepublicznych form wychowania przedszkolnego;
5) prowadzenie spraw z zakresu cofnięcia zezwolenia na założenie szkoły, placówki publicznej lub publicznej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Gmina Miejska Kraków oraz przejmowania
dokumentacji zlikwidowanej szkoły, placówki publicznej lub publicznej formy wychowania przedszkolnego;
6) prowadzenie spraw z zakresu nadawania uprawnień szkoły publicznej na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej oraz cofania tych uprawnień;
7) prowadzenie kontroli prawidłowości pobrania dotacji udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków;
8) prowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków;
9) prowadzenie spraw dotyczących określenia należności z tytułu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez szkoły i placówki publiczne oraz niepubliczne, prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, przypadających do zwrotu do budżetu Gminy Miejskiej Kraków;
10) prowadzenie spraw z zakresu udzielania ulg w spłacie należności z tytułu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez szkoły i placówki publiczne oraz
niepubliczne, prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, przypadających do zwrotu do budżetu Gminy Miejskiej Kraków;
11) weryfikacja danych dotyczących dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niesamorządowych, niezbędnych do dokonywania rozliczeń z innymi gminami z tytułu udzielonych dotacji;
12) prowadzenie rozliczeń z innymi gminami w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, uczęszczające do przedszkoli niesamorządowych;
13) weryfikowanie comiesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów, złożonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Gmina Miejska Kraków, prowadzącą na terenie Gminy Miejskiej Kraków szkołę lub placówkę publiczną lub niepubliczną;
14) przygotowywanie comiesięcznych wniosków o przekazanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków;
15) przygotowanie rozliczenia dotacji udzielonej publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków;
16) prowadzenie rejestru środków finansowych wydatkowanych na realizację zadań związanych z dotowanymi szkołami i placówkami;
17) przygotowywanie wniosków dotyczących zmian budżetowych w zakresie dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych;
18) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przez szkoły niesamorządowe;
19) współpraca z Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakresie działania Referatu;
20) administrowanie aplikacją elektroniczną do obsługi dotowanych szkół i placówek.


Wstecz