Wydział Edukacji

Referat Szkolnictwa Technicznego, Specjalnego i Placówek
Symbol: EK-03
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5249, 66-063-7029
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Magdalena Dudek

Zakres działania:
1) monitorowanie działań samorządowych przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych wszystkich typów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, szkół muzycznych, poradni psychologiczno -pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, Zespołu Placówek Resocjalizacyjno Socjoterapeutycznych, młodzieżowych domów kultury, burs szkolnictwa ponadpodstawowego i szkolnego schroniska młodzieżowego oraz prowadzenie obsługi Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki w zakresie wykonywania przez niego funkcji nadzorczych nad tymi jednostkami w zakresie określonym odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, w szczególności dotyczących:
a) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy nadzorowanych szkół i placówek,
b) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów, słuchaczy i pracowników,
c) formułowania, w wyniku przeprowadzonych kontroli, zaleceń pokontrolnych,
d) koordynacji kontroli spełniania obowiązku szkolnego,
e) koordynacji prowadzenia ewidencji spełniania obowiązku nauki,
f) koordynacji egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w przypadku nie spełniania obowiązku szkolnego.
2) monitorowanie i korekta sieci samorządowych szkół i placówek;
3) analiza sieci szkół i placówek w zakresie sytuacji demograficznej, potrzeb edukacyjnych oraz kosztów utrzymania;
4) koordynacja działań związanych z opracowaniem i aktualizacją standardów funkcjonowania samorządowych szkół i placówek w obszarach należących do kompetencji organu prowadzącego;
5) zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy samorządowych szkół i placówek oraz aneksów do arkuszy organizacji pracy samorządowych szkół i placówek;
6) przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących zakładania, likwidacji oraz przekształcania samorządowych szkół i placówek oraz nadawania im imion;
7) nadzór nad realizacją zadań administracyjno-kadrowych związanych z likwidacją oraz przekształcaniem szkół i placówek;
8) koordynowanie elektronicznej formy rekrutacji do samorządowych szkół i placówek;
9) współpraca z Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakresie:
a) przekształcania, zakładania, likwidacji samorządowych szkół i placówek,
b) oceny pracy dyrektorów samorządowych szkół i placówek,
c) skarg na pracę dyrektorów samorządowych szkół i placówek,
d) powierzania stanowisk dyrektorów samorządowych szkół i placówek,
e) odwołania ze stanowiska dyrektora samorządowych szkół i placówek,
f) innych zadań wynikających z bieżącej działalności.
10) organizowanie i koordynacja działań związanych z zapewnieniem dowozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli;
11) realizacja zadań związanych z uczęszczaniem dzieci pochodzenia romskiego do szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków;
12) zawieranie porozumień z innymi powiatami i gminami, dotyczących wydawania przez Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania;
13) zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dzieciom i uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
14) uzgadnianie z dyrektorami szkół zakresu, miejsca i czasu prowadzenia indywidualnego nauczania, prowadzenie ewidencji i sporządzanie zbiorczej informacji na temat indywidualnego nauczania oraz prowadzenie ewidencji wydanych przez dyrektorów szkół decyzji w sprawie rewalidacji indywidualnej;
15) wydawanie skierowań do młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
16) wydawanie skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych dla nieletnich posiadających postanowienie sądowe;
17) realizacja zadań związanych z organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
18) współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie konsultowania projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, mających wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych;
19) współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami w zakresie m.in. realizacji Powiatowego Gminnego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych w sprawach dot. szkół specjalnych oraz innych bieżących spraw uczniów niepełnosprawnych;
20) przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa ustalających zawody, w których kształcą samorządowe szkoły branżowe I stopnia oraz technika;
21) współpraca z Grodzkim Urzędem Pracy;
22) prowadzenie spraw i wydawanie decyzji dotyczących opłat za naukę w samorządowych szkołach i placówkach, pobieranych od cudzoziemców;
23) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach;
24) udział w komisjach kwalifikacyjnych dla dyrektorów ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego;
25) ustalanie cząstkowej oceny pracy dyrektorów samorządowych szkół i placówek;
26) udział w pracach zespołów rozpatrujących wnioski dyrektorów samorządowych szkół i placówek o ponowne ustalenie oceny pracy;
27) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli samorządowych szkół i placówek;
28) organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów samorządowych szkół i placówek;
29) wydawanie opinii i przygotowywanie wniosków w sprawach powierzania stanowisk kierowniczych w samorządowych szkołach i placówkach oraz odwoływania z tych stanowisk;
30) przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw dla dyrektorów samorządowych szkół i placówek;
31) przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów samorządowych szkół i placówek;
32) ustalanie propozycji wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów nadzorowanych szkół i placówek;
33) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów oraz wyjazdami służbowymi krajowymi i zagranicznymi dyrektorów samorządowych szkół i placówek;
34) określanie warunków i trybu obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach oraz zasad zwolnienia od realizacji tych zajęć;
35) określanie zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach;
36) przygotowywanie opinii w sprawie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w samorządowej szkole, na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą, do innej szkoły lub placówki;
37) przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w samorządowej szkole lub placówce, do odpowiednio innej szkoły lub placówki bez zgody nauczyciela;
38) wydawanie decyzji w sprawie nałożenia na nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach obowiązku podjęcia pracy w innych szkołach/placówkach, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych;
39) wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi samorządowej szkoły/ placówki;
40) wydawanie decyzji w sprawie zwolnienia nauczyciela samorządowej szkoły/ placówki w całości lub w części od obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie;
41) występowanie do Archiwum zakładowego UMK w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego z wnioskiem o udostępnienie akt archiwalnych i na tej podstawie wydanie lub udzielenie odmowy wydania zaświadczeń zainteresowanym o stażu pracy celem przedłożenia ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
42) bieżąca weryfikacja danych Systemu Informacji Oświatowej w samorządowych szkołach i placówkach;
43) realizacja działań związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
44) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem wyposażenia pracowni przedmiotowych w nadzorowanych szkołach i placówkach;
45) koordynator ds. pomocy de minimis;
46) opiniowanie wynajmu, użyczania pomieszczeń i powierzchni przez szkoły i placówki oraz dzierżawy i użytkowania nieruchomości oświatowych.


Wstecz


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EDUKACJI
Osoba odpowiedzialna:
EWA CAŁUS, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
Data wytworzenia:
2004-10-20
Data publikacji:
2008-09-29
Data aktualizacji:
2020-08-03