Wydział Edukacji

Referat Organizacyjny
Symbol: EK-01
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5210, 79-701-8708
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Barbara Mirek-Mikuła

Zakres działania:

1) obsługa kancelaryjno - biurowa Dyrektora Wydziału i Zastępców;
2) koordynacja obiegu korespondencji papierowej i elektronicznej w Wydziale;
3) prowadzenie ewidencji korespondencji, w tym informacji udzielanych mediom oraz związkom zawodowym;
4) obsługa dziennika podawczego;
5) przekazywanie do realizacji aktów kierowania oraz prowadzenie ich ewidencji;
6) ewidencjonowanie wniosków i interpelacji dotyczących zadań Wydziału;
7) prowadzenie i obsługa rejestru skarg, wniosków i petycji kierowanych do Wydziału;
8) prowadzenie ewidencji dokumentów niejawnych;
9) przekazywanie według właściwości korespondencji i przesyłek niewłaściwie skierowanych;
10) opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych oraz poleceń służbowych Dyrektora Wydziału, prowadzenie ich rejestru;
11) obsługa kancelaryjna narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora i Wydziału oraz Zastępców;
12) występowanie o wykonanie/ kasację pieczęci i pieczątek na potrzeby Wydziału,
13) prowadzenie księgi inwentarzowej Wydziału;
14) prowadzenie Indywidualnych Kart Użytkowników Urządzeń Komputerowych i Indywidualnych Kart Wyposażenia;
15) sporządzanie zamówień na materiały biurowe, druki, wyposażenie, sprzęt oraz bilety komunikacji miejskiej dla pracowników Wydziału;
16) prowadzenie ewidencji kart badań okresowych i kontrolnych pracowników Wydziału oraz terminowości ich wykonania;
17) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników Wydziału, m.in. spraw związanych z delegacjami, szkoleniami;
18) gromadzenie ofert nauczycieli poszukujących pracy;
19) koordynowanie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na zapytania rejestrowane w Internetowym Dzienniku Zapytań;
20) koordynowanie spraw związanych z zamieszczaniem i aktualizacją informacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
21) koordynowanie działań związanych z doradztwem metodycznym nauczycieli;
22) koordynowanie działań związanych z doskonaleniem nauczycieli, w tym ustalanie priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie wykorzystywania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli;
23) rozpatrywanie wniosków nauczycieli z samorządowych szkół i placówek dotyczących częściowej refundacji kosztów poniesionych w związku z doskonaleniem zawodowym;
24) działania promocyjne dla przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych przez Wydział;
25) realizacja ,,Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów'';
26) realizacja zadań związanych z przyznawaniem nagród dla nauczycieli z samorządowych jednostek oświatowych;
27) współorganizowanie miejskiej inauguracji roku szkolnego;
28) przekazywanie informacji istotnych dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów oraz rodziców w zakresie organizacji przedsięwzięć edukacyjnych w ramach bieżącego nadzoru nad działalnością szkół i placówek;
29) koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
30) realizacja zadań związanych z objęciem przedsięwzięć edukacyjnych patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.Wstecz