Wydział Finansowy

Referat Płac
Symbol: FK-06
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1561
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Kierownika Referatu: Agata Klimek

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Płac (FK-06) należy:
1) Obsługa płacowa pracowników UMK i realizacja czynności związanych z naliczeniem
i wypłatą miesięcznych oraz dodatkowych wynagrodzeń;
2) Sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach
na podatek dochodowy od osób fizycznych;
3) Ustalanie wynagrodzenia dla celów emerytalno - rentowych;
4) Wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń, sporządzanie i przekazywanie
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych raportów miesięcznych RCA, RSA, RZA, DRA,
przekazywanie do Małopolskiego Urzędu Skarbowego miesięcznych zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych;
5) Sporządzanie podziału kosztów osobowych na wydziały, kosztów utrzymania
pracowników UMK obsługujących świadczenia rodzinne i wychowawcze
dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków oraz innych zestawień wynikających
z odrębnych obowiązków sprawozdawczych;
6) Pełnienie roli Gospodarza aplikacji Płace;
7) Realizacja czynności związanych z grupowymi ubezpieczeniami na życie pracowników
UMK;
8) Weryfikacja zapytań od komorników i udzielanie odpowiedzi dotyczących zajęć
wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Krakowa.Wstecz