Wydział Sportu

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Rozwoju Kultury Fizycznej
Symbol: PKF
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Główny Specjalista-Pełnomocnik Prezydenta Miasta: Janusz Kozioł
Kontakt email:www.bip.krakow.pl/idz
Telefon:12-616-1984
Faks: 12-616-1986

Zakres działania:

Zadania Pełnomocnika określa Zarządzenie NR 302/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 13 LUTEGO 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, uprawnień i obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej.

Pełnomocnik działa w obszarze szeroko rozumianej problematyki aktywności fizycznej mieszkańców Krakowa, promowania zdrowego i sportowego stylu życia, dokonując niezbędnych analiz i ocen.


Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1. współtworzenie programu promocji Miasta przez drużyny sportowe osiągające wiodące wyniki na arenie krajowej i międzynarodowej, a tym samym zajmujące znaczące miejsce w środkach masowego przekazu;

2. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do rozwoju działalności Miasta w obszarze sportu, również na poziomie profesjonalnym, w tym tworzenie warunków do organizacji cyklicznych imprez na obiektach sportowych Miasta, które pozwolą ożywić m.in. stadiony piłkarskie;

3. inicjowanie działań zmierzających do unowocześnienia dotychczasowego modelu szkolenia młodzieży przez kluby sportowe, uczniowskie czy parafialne, w tym stworzenie warunków do rozwoju młodzieżowych akademii (np. tenisowych, piłkarskich), które pozwolą na kształtowanie postaw i nawyków aktywnego stylu życia wśród młodych ludzi oraz wyłonienie talentów sportowych w Krakowie;

4. tworzenie wraz z odpowiednimi instytucjami warunków do poprawy sytuacji w zakresie bezpieczeństwa na imprezach sportowych;

5. koordynacja przygotowań i pozyskiwania informacji w zakresie współorganizacji przez Kraków międzynarodowych wydarzeń sportowych.Wstecz