Wydział Organizacji i Nadzoru

Referat Ds. Organizacyjnych i Interpelacji
Symbol: OR-03
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1744
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Tomasz Róg

Zakres działania:

1. Do zakresu działania Referatu ds. Organizacyjnych i Interpelacji (OR-03) należy:
 1) Nadzór i koordynacja pracy UMK, w tym:
   a) przygotowywanie wniosków dla DM, na podstawie informacji przekazywanych przez komórki Wydziału, dotyczących nierzetelności i nieprzestrzegania terminów przez wydziały i MJO w zakresie realizowanych zadań,
   b) przygotowywanie wniosków dla DM w zakresie zmian w organizacji pracy UMK wynikających z analizy spraw zgłaszanych przez komórki Wydziału,
   c) koordynowanie czynności związanych z udzielaniem odpowiedzi na zapytania zarejestrowane w IDZ oraz nadzór nad ich udzielaniem,
   d) opracowywanie kwartalnych zestawień analitycznych dla potrzeb DM związanych z oceną pracy wydziałów w zakresie udostępniania informacji publicznej,
   e) koordynowanie czynności związanych z udostępnianiem informacji publicznej przez UMK oraz nadzór nad ich   udostępnianiem,
   f) koordynacja realizacji wniosków o udostępnianie informacji publicznej dotyczącej zadań więcej niż jednego wydziału; w uzasadnionych sytuacjach związanych z charakterem i specyfiką wnioskowanej informacji, Referat za zgodą DM może wskazać inny wydział jako koordynatora realizacji danego wniosku,
   g) obsługa kancelaryjna narad koordynacyjnych i narad doraźnie zwoływanych przez DM oraz nadzór nad realizacją ustaleń,
   h) obsługa kancelaryjna narad roboczych dotyczących rozstrzygania sporów kompetencyjnych przy realizacji aktów kierowania, przygotowywania projektów aktów kierowania i uchwał RMK oraz nadzór nad realizacją ustaleń,
   i) prowadzenie centralnego rejestru MJO,
   j) koordynacja udostępniania dokumentów urzędowych uprawnionym organom,
   k) weryfikacja pod względem formalnym wniosków o pieczęcie urzędowe wykonywane dla potrzeb UMK oraz pieczęcie urzędowe dla potrzeb MJO, prowadzenie ich rejestru, zlecanie wykonania oraz ich likwidacji,
   l) współpraca z Kancelarią Prezydenta w zakresie przygotowywania wniosków o ordery i odznaczenia państwowe oraz odznaczenia resortowe, dotyczące pracowników UMK i MJO,
   m)wsparcie koordynacyjne Koordynatora Wyborczego w UMK w zakresie zadań związanych z organizacją wyborów do organów państwowych, samorządowych (za wyjątkiem wyborów do Rad Dzielnic) i Parlamentu Europejskiego oraz referendów ogólnokrajowych i lokalnych, wyborów ławników, jak również prowadzenie bieżącego nadzoru nad realizacją działań w tych obszarach związanych z organizacją akcji wyborczych, które mają charakter systemowy i możliwe jest całoroczne zarządzanie ich przygotowaniami (w szczególności dotyczy podziału Miasta na obwody do głosowania ? lokalizacja siedzib, prowadzenia rejestru wyborców i zapewnienia obsługi osób niepełnosprawnych w budynkach, w których funkcjonują lokale wyborcze),
   n) koordynacja czynności w zakresie działalności lobbingowej uregulowanych odrębnym zarządzeniem PMK.
 2) Koordynacja i nadzór pracy Wydziału, w tym:
   a) obsługa sekretarska Dyrektora, Zastępców Dyrektora Wydziału oraz Pełnomocnika
PMK ds. Prognoz i Analiz Finansowych,
   b) koordynacja obiegu spraw załatwianych w Wydziale,
   c) prowadzenie ewidencji i nadzór nad obiegiem korespondencji papierowej i elektronicznej w Wydziale,
   d) prowadzenie ewidencji: dokumentów niejawnych oraz upoważnionych pracowników Wydziału do dostępu do informacji niejawnych,
   e) opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych oraz poleceń służbowych Dyrektora Wydziału, prowadzenie rejestru oraz kontrola ich wykonania,
   f) opracowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw dotyczących pracowników Wydziału,
   g) prowadzenie i obsługa rejestru skarg wpływających do Wydziału,
   h) koordynacja przygotowywania zbiorczych materiałów informacyjnych i sprawozdawczych dotyczących pracy Wydziału,
   i) prowadzenie ewidencji kart badań okresowych i terminowości ich wykonania dla pracowników Wydziału,
   j) sporządzanie zamówień na materiały biurowe, druki, wyposażenie, sprzęt oraz bilety komunikacji miejskiej dla pracowników Wydziału,
   k) udzielanie obywatelom pomocy w zakresie dotyczącym praw człowieka i praw obywatelskich, w szczególności poprzez udzielanie informacji na temat organów i innych podmiotów właściwych w zakresie ochrony praw człowieka i praw obywatelskich,
   l) realizacja wniosków o udostępnianie informacji publicznej dotyczącej zadań Wydziału,
   m)prowadzenie centralnego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz odpowiedzi na nie,
   n) realizacja zapytań wpływających do Wydziału za pośrednictwem IDZ.
 3) Prowadzenie wykazu i przekazywanie do realizacji:
   a) interpelacji radnych,
   b) interwencji poselskich i senatorskich,
   c) wniosków komisji RMK,
   d) korespondencji od Przewodniczącego RMK,
   e) spraw przekazywanych przez Przewodniczącego RMK do załatwienia PMK
zgodnie z właściwością.
 4) Koordynacja przygotowywania przez wydziały i MJO odpowiedzi na interpelacje, wnioski komisji RMK oraz interwencje posłów i senatorów poprzez redagowanie finalnego projektu odpowiedzi pod podpis PMK;
 5) Przygotowywanie zbiorczej informacji dla PMK o sposobie załatwiania interpelacji na sesje RMK;
 6) Nadzór nad realizacją aktów kierowania wymienionych w § 5 pkt 1, w zakresie obsługi interpelacji i wniosków komisji RMK oraz interwencji poselskich i senatorskich;
 7) Przekazywanie do realizacji uchwał i rezolucji RMK oraz nadzór nad ich realizacją;
 8) Koordynacja działań związanych z rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Małopolskiego i uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wezwaniami do usunięcia naruszenia prawa, w zakresie uchwał RMK;
 9) Przekazywanie treści interpelacji i odpowiedzi na interpelacje do Pełnomocnika PMK ds. Ochrony Informacji Niejawnych w celu dokonywania odpowiednich wyłączeń oraz ich publikacji.
2. W Referacie funkcjonuje Koordynator, który w sposób bezpośredni nadzoruje realizację działań pracowników mających w zakresach czynności zadania związane z obsługą korespondencji Rady Miasta Krakowa (interpelacje, korespondencja Przewodniczącego, korespondencja i wnioski Komisji).


Uwagi:

Koordynator bezpośrednio nadzorujący realizację działań pracowników mających w zakresach czynności zadania związane z obsługą korespondencji Rady Miasta Krakowa (interpelacje, korespondencja Przewodniczącego, korespondencja i wnioski Komisji): Tomasz DudekWstecz