Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Referat Ds. Mecenatu Kultury
Symbol: KD-04
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1913
Faks: 12-616-1923
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Joanna Gwóźdź

Zakres działania:

1) informowanie o zasadach wspierania działalności kulturalnej i artystycznej przez Gminę Miejską Kraków oraz opracowywanie procedur wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie działania referatu,
2) koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) opracowywanie odpowiednich dokumentów związanych z realizacją otwartych konkursów ofert, w tym wstępna ocena ofert pod względem formalnym, powoływanie i obsługa komisji konkursowych,
b) obsługa systemu NAWIKUS,
c) weryfikacja aktualizacji ofert oraz opracowywanie projektów umów dotyczących wsparcia lub powierzenia zadań publicznych wybranych w ramach otwartych konkursów ofert lub z pominięciem otwartego konkursu ofert, monitorowanie realizacji zleconych zadań,
d) rozliczanie zleconych zadań, nadzór w zakresie terminowego i kompletnego rozliczenia zleconego zadania, weryfikacja sprawozdań merytorycznych i finansowych odpowiednio do warunków zawartych umów,
e) prowadzenie ewidencji złożonych ofert i zlecanych zadań, opracowywanie sprawozdań merytoryczno-finansowych z realizacji zleconych zadań publicznych oraz wykazów dot. fundacji i stowarzyszeń, które otrzymały pomoc finansową z jednostki samorządu terytorialnego wraz ze składem ich zarządu do publikacji w BIP MK,
f) bieżąca aktualizacja informacji na miejskim portalu dla organizacji pozarządowych ngo.krakow.pl w zakresie kultury,
3) współpraca z państwowymi instytucjami kultury które posiadają siedzibę na obszarze działania Gminy Miejskiej Kraków i prowadzą działalność na jej terenie, w tym:
a) przyjmowanie wniosków oraz opracowywanie projektów zarządzeń dotyczących udzielenia dotacji państwowym instytucjom kultury,
b) przygotowywanie i nadzór merytoryczny nad realizacją oraz terminowym i kompletnym rozliczeniem umów dotyczących udzielenia dotacji państwowym instytucjom kultury,
4) przygotowywanie upomnień, decyzji administracyjnych, postanowień oraz dokonywanie innych czynności w sprawach dotyczących realizacji zawartych umów o dotacje,
5) realizacja konkursu Nagrody Miasta Krakowa,
6) realizacja konkursu Stypendium Twórcze Miasta Krakowa,
7) realizacja konkursu Mecenas Kultury Krakowa,
8) współpraca z Polską Akademią Umiejętności przy realizacji Nagrody naukowej im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Kraków (w cyklu pięcioletnim),
9) realizacja Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury: galerie sztuki, w tym: współpraca z podmiotami prowadzącymi galerie sztuki na terenie miasta Kraków,
10) realizacja Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury: pracownie twórcze,
11) realizacja i monitorowanie Programu wspierania działalności kulturalnej prowadzonej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków,
12) realizacja projektu Krakowskie Noce: Noc Jazzu,
13) koordynacja programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, współpraca z Krakowskim Biurem Festiwalowym,
14) koordynacja dwuletniego, dwuetapowego programu Krakowska Giełda Teatralna, w tym w I etapie programu: współpraca z teatrem organizatorem konkursu, w II etapie: przekazywanie środków na realizację spektakli wybranych w konkursie,
15) przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych lub rozrywkowych organizowanych w ramach działalności kulturalnej odbywających się poza stałą siedzibą organizatora lub w sposób objazdowy,
16) koordynacja i realizacja działań związanych z wydarzeniami dotyczącymi przemysłu kreatywnego (designu), w tym: opiniowanie projektów artystycznych oraz przygotowanie, nadzór merytoryczny i rozliczanie umów dotyczących zleconych przedsięwzięć,
17) realizacja zadań budżetu obywatelskiego w zakresie działania Referatu,
18) prowadzenie księgi inwentarzowej Wydziału oraz Indywidualnych Kart Użytkowników Urządzeń Informatycznych i Osobistego Wyposażenia,
19) opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych oraz poleceń służbowych Dyrektora Wydziału, prowadzenie ich rejestru,
20) przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa,
21) prowadzenie spraw związanych z udziałem pracowników Wydziału w szkoleniach,
22) prowadzenie spraw związanych z realizacją Polityki Bezpieczeństwa Informacji UMK, obsługa aplikacji SEZAM w tym: opracowywanie wniosków o nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
23) aktualizacja danych dot. Wydziału poprzez system INTEGRATOR,
24) koordynacja pracy osób odbywających staż bądź praktykę w Wydziale.


 Wstecz