Wydział Finansowy

Referat Rozliczeń Finansowych i Sprawozdawczości
Symbol: FK-01-4
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1368
Faks: 12-616-1311
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Joanna Prysak

Zakres działania:

Do zadań Referatu Rozliczeń Finansowych i Sprawozdawczości (FK-01-4) należy:
1) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej w zakresie:
a) dochodów uzyskiwanych w formie:
- kar wynikających z zawartych umów,
- dochodów przypisanych na podstawie decyzji administracyjnych, postanowień,
rozliczeń dotyczących zwrotu dotacji, przekazania po terminie sprawozdania
podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz
zwrotu kosztów transportu, koniecznego leczenia i utrzymania w schronisku
zwierzęcia odebranego właścicielowi lub opiekunowi (należności przypisane
do 31.05.2017 r.), zwrotu kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia
nieruchomości (należności przypisane do 31.05.2017 r.) itp.,
- zwrotu kosztów dotacji udzielonej na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin
uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli lub innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków,
- wpływów z dywidend,
- odsetek od nieterminowo uregulowanych należności liczonych jak dla zaległości
podatkowych lub odsetek ustawowych za opóźnienie lub odsetek ustawowych
od transakcji handlowych,
- odsetek bankowych od rachunków skonsolidowanych oraz rachunku
depozytowego,
- wpływów z otrzymanych/nabytych na rzecz Gminy Miejskiej Kraków spadków
w postaci pieniężnej,
- wpływów z otrzymanych zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- odszkodowań przyznanych na podstawie zawartych umów ubezpieczeniowych,
za zgubione przesyłki pocztowe itp.,
- zwrotu zaliczki komorniczej, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień,
- zwrotu opłaty sądowej,
- opłaty manipulacyjnej, opłaty prolongacyjnej oraz odsetek od pożyczek
udzielonych przez Gminę Miejską Kraków,
- wpływów z różnych dochodów i opłat zwrotu nadpłaconych składek ZUS, zwrotu
kosztów wynagrodzenia, zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia i świadczeń
pracowniczych, zwrotu z tyt. rozliczeń VAT UMK itp.),
- zwrotów związanych z realizacją wydatków w zakresie zadań bieżących
i inwestycyjnych z lat ubiegłych,
- zwrotów nadpłat z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych,
- należności z tytułu regresów i zwrotów nienależnie pobranych odszkodowań
z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego
- przekazania z rachunku depozytowego wadium wraz z naliczonymi odsetkami
od rachunku bankowego podlegającego zatrzymaniu na podstawie przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych,
- wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych pochodzących
z samorządowego zakładu budżetowego,
- należności po zlikwidowanych miejskich jednostkach organizacyjnych,
- należności z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Domu Krakowskiego
w Norymberdze,
- należności z tytułu pozostałych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kraków
nieujętych w planach finansowych Wydziału Podatków i Opłat i innych miejskich
jednostek organizacyjnych,
b) kwot wyegzekwowanych przez pracowników komórki organizacyjnej Urzędu Miasta
Krakowa zajmującej się egzekucją należności oraz komorników sądowych
16
od dłużników zalegających z płatnościami na rzecz Gminy Miejskiej Kraków z tytułu
opłat i podatków lokalnych, w tym wyegzekwowanych należności związanych
z ustawą o gospodarowaniu odpadami,
c) rachunku bankowego otwartego dla PFRON,
d) bieżące księgowanie transakcji z wykorzystaniem mechanizmu Split Payment.
2) w ramach ewidencji finansowo-księgowej w zakresie określonym w pkt. 1:
a) kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z Zakładowym Planem
Kont,
b) bieżące ewidencjonowanie zadekretowanych dowodów księgowych w aplikacjach
FK_JB oraz WPBUD,
c) dokonywanie zarachowań kwot nadpłaconych na inne należności lub ich zwrot,
d) przekazywanie mylnych wpłat do właściwego kontrahenta,
e) sporządzanie poleceń przelewów do wypłaty w aplikacji WYBUD,
f) przekazywanie na odpowiednie rachunki bankowe Wydziału, Wydziału Podatków i
Opłat, jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków oraz wierzycieli biorących
udział w egzekucji łącznej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa należności
wykazanych w zestawieniach sporządzanych przez komórkę Urzędu Miasta Krakowa
zajmującą się egzekucją należności,
g) przekazywanie osobom prawnym i fizycznym nadpłat należności i nienależnych
świadczeń wykazanych w zestawieniach sporządzanych przez komórkę organizacyjną
Urzędu Miasta Krakowa zajmującą się egzekucją należności,
h) prawidłowe naliczanie odsetek od niezapłaconych terminowo należności,
i) wystawianie not księgowych w celu dochodzenia należnych kwot,
j) uzgadnianie danych zawartych w ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi
otrzymanymi z wydziałów merytorycznych, w szczególności sprawdzanie pod
względem rachunkowym raportów otrzymanych od wydziału Urzędu Miasta Krakowa
zajmującego się egzekucją należności i uzgadnianie raportów z wyciągiem bankowym,
k) wystawianie postanowień o sposobie zaliczenia wpłaty oraz o sposobie zaliczenia
nadpłaty na poczet innych należności Gminy Miejskiej Kraków,
l) kontrola terminowości realizacji przypisanych dochodów;
3) prowadzenie czynności przedegzekucyjnych i przedwindykacyjnych zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z zapisami zarządzenia
Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady
sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów
księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Krakowa, a w tym:
a) wystawianie i wysyłanie do dłużnika upomnień,
b) wystawianie i przekazywanie do organu egzekucyjnego tytułów wykonawczych
(w tym: odpisów tytułów wykonawczych, dalszych tytułów wykonawczych,
ponownych tytułów wykonawczych, zmienionych tytułów wykonawczych);
4) występowanie nie rzadziej niż raz do roku do organu egzekucyjnego z zapytaniem
dotyczącym realizacji przekazanego tytułu wykonawczego;
5) informowanie organu egzekucyjnego o zbliżającym się terminie przedawnienia;
6) przygotowywanie na podstawie informacji od wydziału merytorycznego stanowiska
w sprawie przedłożenia zarzutów do tytułu wykonawczego;
7) przygotowywanie w porozumieniu z wydziałem merytorycznym informacji w sprawie
zgłoszenia wierzytelności do masy upadłościowej zobowiązanego;
8) występowanie w uzasadnionych przypadkach, na podstawie stanowiska wydziału
merytorycznego, o zabezpieczenie należności pieniężnej przez obciążenie nieruchomości
zobowiązanego hipoteką przymusową lub ustanowieniem zastawu skarbowego;
9) terminowe przekazywanie do komórki Urzędu Miasta Krakowa zajmującej się windykacją
należności zestawienia niezapłaconych należności cywilnoprawnych wraz z dokumentacją
dłużników w celu ich wyegzekwowania, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie
procedurą wewnętrzną;
10) informowanie, w formie przekazywania comiesięcznych zestawień, komórki Urzędu
Miasta Krakowa zajmującej się windykacją należności o wpłatach dokonanych na poczet
należności objętych windykacją;
11) przekazywanie do Wydziału Budżetu Miasta zrealizowanych dochodów;
12) przekazywanie do Wydziału Budżetu Miasta kwot wynagrodzenia płatnika z tytułu
terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, w celu
przekazania na rachunek Krajowego Biura Wyborczego;
13) rozliczanie i przekazywanie pobranych dochodów Skarbu Państwa;
14) sporządzanie miesięcznych informacji z realizacji dochodów dla poszczególnych
komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa w układzie: klasyfikacja budżetowa,
plan i wykonanie dochodów w danym okresie oraz narastająco od początku roku;
15) sporządzanie planu dochodów realizowanych przez Wydział zgodnie z zarządzeniem
Prezydenta Miasta Krakowa obowiązującym w tym zakresie;
16) sporządzanie i zapisywanie wydruków zestawienia obrotów i sald, zestawienia
dzienników, dzienników częściowych oraz księgi głównej wg stanu na ostatni dzień
każdego miesiąca, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą wewnętrzną
Wydziału:
a) cząstkowych z rachunków bankowych w zakresie działania referatu,
b) zbiorczych Wydziału,
c) zbiorczych Urzędu Miasta Krakowa na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej
w Wydziale Podatków i Opłat oraz w Wydziale;
17) sporządzanie sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych:
a) Rb-27S Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
samorządowej jednostki budżetowej:
- cząstkowych z poszczególnych rachunków w zakresie działania referatu w aplikacji
FK_JB,
- cząstkowego Wydziału w aplikacji FK_JB,
- jednostkowego Urzędu Miasta Krakowa na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych przez Wydział oraz Wydział Podatków i Opłat w aplikacji FK_JB
oraz aplikacji ds. obsługi sprawozdawczości łącznej,
b) Rb-27ZZ-Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami:
- cząstkowych z poszczególnych rachunków w zakresie działania referatu w aplikacji FK_JB,
- cząstkowego Wydziału Finansowego w aplikacji FK_JB,
- jednostkowego Urzędu Miasta Krakowa na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych przez Wydział oraz Wydział Podatków i Opłat w aplikacji FK_JB
oraz aplikacji ds. obsługi sprawozdawczości łącznej,
c) Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych:
- cząstkowych z poszczególnych rachunków w zakresie działania referatu w aplikacji FK_JB,
- cząstkowego Wydziału w aplikacji FK_JB,
- jednostkowego Urzędu Miasta Krakowa na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych przez Wydział oraz Wydział Podatków i Opłat w aplikacjach FK_JB
oraz aplikacji ds. obsługi sprawozdawczości łącznej,
d) Rb-ZN - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu
Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych:
- cząstkowych z poszczególnych rachunków zakresie działania referatu w aplikacji FK_JB,
- cząstkowego Wydziału w aplikacji FK_JB,
- jednostkowego Urzędu Miasta Krakowa na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych przez Wydział oraz Wydział Podatków i Opłat w aplikacjach informatycznych FK_JB oraz aplikacji ds. obsługi sprawozdawczości łącznej,
18) sporządzanie zbiorczego katalogu czynności z zakresu gospodarowania
nieruchomościami Skarbu Państwa zrealizowanych przez Wydział za okres miesiąca;
19) sporządzanie cząstkowych sprawozdań do bilansu płatniczego Narodowego Banku
Polskiego z rachunków w zakresie działania referatu;
20) inwentaryzacja na ostatni dzień każdego roku obrotowego kont księgowych w zakresie
działania referatu w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów, potwierdzenia
sald środków pieniężnych dla poszczególnych rachunków oraz w drodze weryfikacji
poprzez porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami;
21) sporządzanie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie
zmian w funduszu jednostki budżetowej, informacja dodatkowa:
a) cząstkowego z poszczególnych rachunków prowadzonych w referacie,
b) cząstkowego referatu,
c) cząstkowego Wydziału,
d) jednostkowego Urzędu Miasta Krakowa na podstawie sprawozdania cząstkowego
Wydziału oraz sprawozdania cząstkowego Wydziału Podatków i Opłat;
22) sporządzanie arkuszy wyłączeń Urzędu Miasta Krakowa do skonsolidowanego bilansu
Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa
obowiązującym w tym zakresie;
23) sporządzanie rocznego sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach
świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
24) prowadzenie ewidencji księgowej należności na kontach bilansowych wynikających
z nabycia spadków przez Gminę Miejską Kraków,
25) szczegółowe zasady sporządzania i przechowywania sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdania finansowego określa
procedura wewnętrzna Wydziału,
26) weryfikacja zapytań od komorników w sprawie zajęcia wierzytelności w zakresie
działania referatu.Wstecz


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ FINANSOWY
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA CISOWSKA-MLECZEK, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
Data wytworzenia:
2004-10-20
Data publikacji:
2008-09-29
Data aktualizacji:
2020-07-07