Wydział Finansowy

Referat Obsługi Finansowej Wydatków
Symbol: FK-01-2
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1525
Faks: 12-616-1311
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Agata Jamroś

Zakres działania:

6. Do zadań Referatu Obsługi Finansowej Wydatków (FK-01-2) należy:
1) przyjmowanie wpływających do zapłaty z wydziałów Urzędu Miasta Krakowa
sprawdzonych pod względem merytorycznym oraz zatwierdzonych do wypłaty
rachunków, faktur i innych dokumentów finansowo-księgowych;
2) kompletowanie dokumentów oraz sprawdzanie zatwierdzenia na przedłożonych do zapłaty
dokumentach w zakresie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej z uwzględnieniem kategorii
zadania, rodzaju kosztu, zgodnie z przyjętym planem finansowym;
3) dekretowanie dowodów księgowych dotyczących wydatków budżetowych Urzędu Miasta
Krakowa, zgodnie z Zakładowym Planem Kont;
4) prowadzenie kontroli formalno-rachunkowej dokumentów finansowo-księgowych
przedłożonych do zapłaty;
5) kwalifikowanie do zapłaty i przygotowywanie w aplikacji informatycznej WYBUD
poleceń księgowania dokumentów finansowo-księgowych;
6) regulowanie zobowiązań poprzez dokonywanie przelewów za pośrednictwem systemu
bankowości internetowej oraz przygotowywanie wypłaty w formie tzw. autowypłaty,
w przypadku odliczenia podatku VAT z wykorzystaniem mechanizmu Split Payment;
7) udzielanie zaliczek na pokrycie wydatków związanych z podróżami służbowymi
krajowymi oraz zagranicznymi, a także rozliczanie kosztów podróży służbowych
krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu Miasta Krakowa oraz Radnych Miasta
Krakowa i Rad Dzielnic;
8) prowadzenie ewidencji zaliczek i kontrola terminowości ich rozliczań;
9) przygotowywanie do wypłaty ryczałtów za korzystanie z samochodów prywatnych
do celów służbowych. Prowadzenie ewidencji umów, kartotek dokonywanych wypłat oraz
naliczanie od wypłacanych ryczałtów zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
10) wypłata zryczałtowanych miesięcznych diet Radnym Rady Miasta Krakowa za udział
w pracach Rady Miasta Krakowa i jej organów. Prowadzenie imiennych kartotek
wypłaconych diet, wydawanie zaświadczeń o osiągniętych dochodach;
11) przygotowywanie do wypłaty zryczałtowanych miesięcznych diet dla przewodniczących,
zastępców, członków Zarządów Dzielnic oraz członków Rad Dzielnic za udział w sesjach
i komisjach Rady;
12) naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych diet
oraz kwot stanowiących zwrot kosztów, otrzymywanych przez osoby wykonujące
czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
przekraczających kwotę wolną określoną w ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych;
13) sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i/lub zdrowotnych osób
zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia z wykorzystaniem aplikacji informatycznej
PŁATNIK;
14) prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz umowy
o dzieło. Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne z tytułu
zawartych umów;
15) sporządzanie miesięcznych, częściowych deklaracji rozliczeniowych DRA z tytułu
wypłaconych wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń;
16) zgłaszanie i wyrejestrowywanie osób fizycznych z ubezpieczeń społecznych
i/lub zdrowotnych po wygaśnięciu umowy zlecenia;
17) przekazywanie na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek z tytułu
ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy w ustawowym terminie;
18) sporządzanie informacji dla ubezpieczonych o należnych składkach na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne pobranych na podstawie zawartych umów zleceń za ubiegły rok
w rozbiciu na poszczególne miesiące, w terminach wynikających z ustawy;
19) rozliczanie umów zleceń i o dzieło zawartych z osobami fizycznymi niemającymi miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
20) naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zawartych umów zleceń
i umów o dzieło. Prowadzenie kartotek podatkowych osób zatrudnionych na podstawie
umów zleceń i o dzieło;
21) naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłacanych nagród
dla osób niebędących pracownikami Urzędu Miasta Krakowa;
22) potrącania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu uzyskanych przez podatników
podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej przychodów tzw. podatku u źródła w zakresie usług zakupionych
od kontrahentów zagranicznych nierezydenta;
23) przekazywanie na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego kwot pobranych
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
24) sporządzanie zbiorczej deklaracji PIT-8 AR;
25) sporządzanie rocznych informacji podatkowych:
a) o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek
dochodowy PIT-11,
b) o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych
i obywatelskich PIT-R,
c) o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające
w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania IFT-1/IFT-1R;
d) o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego
od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczpospolitej polskiej
IFT-2/IFT-2R
26) miesięczne uzgadnianie przesłanych z aplikacji informatycznej WYBUD do aplikacji
informatycznej PŁACE zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
27) miesięczne przekazywanie informacji dot. PIT-4R do Referatu Płac;
28) wystawianie zaświadczeń o wysokości wypłaconego wynagrodzenia dla osób
zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło (na wniosek zainteresowanej
strony);
29) wypłata miesięcznych wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta Krakowa na podstawie
list wypłat przedłożonych przez Referat Płac;
30) sporządzanie korekt deklaracji rozliczeniowych DRA za lata ubiegłe z tytułu zawartych
umów zleceń, na podstawie informacji otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
31) sporządzanie korekt składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne pracowników
zlikwidowanych miejskich jednostek organizacyjnych na podstawie informacji
otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
32) wypłata zobowiązań związanych z likwidacją miejskich jednostek organizacyjnych;
33) wypłata odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia przez
Gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym na podstawie list sporządzonych
przez Wydział Mieszkalnictwa;
34) wypłata dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych na podstawie list wypłat
sporządzonych przez Krakowskie Centrum Świadczeń;
35) wypłata świadczeń pieniężnych przyznanych dla posiadaczy Karty Polaka na podstawie
list wypłat sporządzonych przez Krakowskie Centrum Świadczeń;
36) przekazywanie miesięcznych dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek
oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż Gmina
Miejska Kraków, na podstawie list wypłat sporządzonych przez Wydział Edukacji;
37) obsługa finansowa dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy
społecznej. Przekazywanie kwot dotacji na wskazane rachunki bankowe na podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych merytorycznie list płatniczych. Przekazywanie
po zakończeniu miesiąca do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej informacji o dokonanych przelewach należnych transz dotacji
oraz zwrotach dotacji;
38) obsługa finansowa dotacji udzielanych organizacjom pożytku publicznego, klubom
sportowym oraz dotacji udzielanych na renowację budynków. Przekazywanie należnych
transz na wskazane rachunki bankowe. Sprawdzanie pod względem formalnorachunkowym
przedkładanych rozliczeń kwot udzielonych dotacji;
39) uruchamianie dotacji podmiotowych, celowych dla instytucji kultury na podstawie
otrzymanych z Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego list dotacji sporządzanych
przez komórkę merytoryczną na podstawie pisemnych wniosków, składanych
comiesięcznie przez merytoryczną komórkę Urzędu Miasta Krakowa, zgodnych
z harmonogramami wydatków sporządzonych na dany rok budżetowy przez instytucje
kultury;
40) uruchamianie dotacji podmiotowych, celowych dla Krakowskiego Biura Festiwalowego
(po akceptacji przez Prezydenta Miasta Krakowa) oraz Zarządu Cmentarzy Komunalnych
w Krakowie (na podstawie pisemnych wniosków składanych bezpośrednio do Wydziału
przez wymienione jednostki), zgodnych z harmonogramami wydatków sporządzonych
na dany rok budżetowy przez te jednostki;
41) przygotowywanie wypłaty dla osób fizycznych, prawnych oraz organizacji, które
realizują zadania z zakresu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
42) wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
43) współpraca z wydziałami Urzędu Miasta Krakowa w zakresie realizacji planu
finansowego i analiza wykorzystanych środków wydatkowych z budżetu lub środków
pozabudżetowych i innych oraz innych będących w dyspozycji każdej komórki
organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa;
44) weryfikacja zapytań od komorników w sprawie zajęcia wierzytelności.
Koordynacja i udzielanie odpowiedzi do komorników w zakresie działania Wydziału.Wstecz