Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji

Referat Spadków i Nabywania Mienia Po Podmiotach Gospodarczych
Symbol: MR-03
Adres siedziby: Basztowa 20, 31-156 Kraków
Telefon: 12-616-9534
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Agnieszka Nowowiejska-Jamrozik

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Spadków i Nabywania Mienia po podmiotach gospodarczych (MR-03) należy:
1. Badanie możliwości nabycia spadku w drodze dziedziczenia ustawowego przez Gminę Miejską Kraków, jak również dziedziczenia przez inne osoby w przypadkach uzasadnionych interesem Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa, w tym wstępne rozpoznanie sprawy, poszukiwanie spadkobierców, pozyskiwanie opinii oraz inicjowanie i prowadzenie postępowań sądowych.
2. Prowadzenie czynności mających na celu przejęcie spadków zasądzonych na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.
3. Wstępne badanie składu masy spadkowej oraz ustalanie składników mienia po podmiotach, o których mowa w ust. 1 i 2, w tym współpraca z sądami, urzędami i innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych w prowadzonych sprawach.
4. Uczestniczenie w sporządzaniu aktów poświadczenia dziedziczenia na rzecz innych osób.
5. Prowadzenie postępowań dotyczących nabywania z mocy prawa mienia oraz ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 2 a ustawy wprowadzającej ustawę o KRS i art. 25e ust. 1 ustawy o KRS, oraz w innych sprawach dotyczących gospodarowania tym mieniem.
6. Wydawanie decyzji administracyjnych stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości po podmiotach, o których mowa w art. 9 ust. 2 a ustawy wprowadzającej ustawę o KRS i art. 25e ust. 1 ustawy o KRS.
7. Wydawanie zaświadczeń o wygaśnięciu lub nieistnieniu praw obciążających użytkowanie wieczyste oraz o nieistnieniu lub wygaśnięciu roszczeń, o których mowa w art. 9 ust. 2c ustawy wprowadzającej ustawę o KRS i art. 25e ust. 3 ustawy o KRS.
8. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych w zakresie spraw prowadzonych przez referat.
9. Współpraca z sądami, urzędami i innymi instytucjami w zakresie spraw prowadzonych przez referat.
10. Obsługa Zespołu Roboczego ds. oceny przydatności mienia ruchomego przejmowanego przez Gminę Miejską Kraków w drodze spadkobrania oraz na podstawie ustawy wprowadzającej ustawę o KRS i art. 25e ust. 1 ustawy o KRS oraz realizacja ustaleń ww. Zespołu, w tym organizowanie przetargu ofertowego.
11. Współpraca z ko UMK i mjo w zakresie sposobu zagospodarowania składników majątkowych w zakresie spraw prowadzonych przez referat.
12. Obsługa wierzytelności i zobowiązań, zaspokajanie roszczeń wierzycieli, w tym roszczeń pracowniczych w sprawach prowadzonych przez referat.
13. Ewidencjonowanie przesyłanych przez sądy powszechne corocznych sprawozdań kuratorów spadku oraz kuratorów absentis z zarządu nieruchomością zabudowaną lub niezabudowaną oraz wyrażanie stanowiska w ww. zakresie w sprawach prowadzonych przez referat.
14. Prowadzenie ewidencji postępowań spadkowych prowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne.
15. Prowadzenie ewidencji postępowań dot. kurateli spadku i kurateli absentis, w których uczestniczy Gmina Miejska Kraków lub Skarb Państwa w sprawach prowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne.Wstecz