Wydział Geodezji

Referat Podziałów i Rozgraniczeń Nieruchomości
Symbol: GD-05
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9669
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Agnieszka Sopicka-Pełka

Zakres działania:

1. Ocena przedkładanej dokumentacji geodezyjnej zawierającej projekty podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pod kątem zastosowania do niej przepisów Działu III Rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie podziału nieruchomości i wydawanie decyzji w oparciu o art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie rozgraniczenia nieruchomości w zakresie uregulowanym w Rozdziale 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
4. Prowadzenie postępowań scaleniowych dla obszarów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne i leśne w oparciu o regulacje zawarte w Dziale III Rozdziale 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
5. Prowadzenie postępowań scaleniowych lub wymiennych dla gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolnicze i leśne w oparciu o regulacje zawarte w ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wyminie gruntów.
6. Przekazywanie wniosków wraz z uwierzytelnionymi dokumentami do GD-13.Wstecz