Wydział Organizacji i Nadzoru

Referat Ds. Systemu Zarządzania Jakością
Symbol: OR-09
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1424
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Anna Sochacka

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu ds. Systemu Zarządzania Jakością (OR-09), należy:


1) Współpraca z Pełnomocnikiem PMK ds. SZJ;
2) Koordynacja i nadzór nad aktualizacją dokumentacji SZJ;
3) Nadzór nad niezgodnościami, usprawnieniami i projektami doskonalącymi w SZJ;
4) Prowadzenie szkoleń z zakresu SZJ;
5) Pełnienie roli Gospodarza aplikacji QSystem;
6) Planowanie audytów jakości i bezpieczeństwa informacji oraz włączanie w plan audytów przygotowanego przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz nadzór nad realizacją tego planu audytów.
7) Doskonalenie kompetencji audytorów ISO;
8) Współpraca z firmą certyfikującą w zakresie utrzymania certyfikatu jakości ISO.
9) Dokonywanie analiz i przygotowywanie wniosków w sprawie podejmowania działań w zakresie rozwoju i doskonalenia SZJ;
10) Przygotowywanie merytoryczne, obsługa kancelaryjno-biurowa przeglądów zarządzania Zespołu Sterującego SZJ oraz nadzór nad realizacją ustaleń;
11) Prowadzenie wykazu nowych zadań przejętych do realizacji przez UMK oraz nadzór nad ich dokumentowaniem w QSystem;
12) Przygotowywanie i obsługa audytów: certyfikującego i nadzoru;
13) Opracowywanie aplikacji projektowych oraz konkursowych na konkursy krajowe i międzynarodowe promujące jakość w zarządzaniu;
14) Organizowanie konferencji promujących dobre praktyki zarządcze;
15) Realizacja działań związanych z ewentualnym uczestnictwem GMK w badaniach lub analizach porównawczych (benchmarking);
16) Prowadzenie analizy i oceny stopnia realizacji rekomendacji, wynikających z audytów wewnętrznych.


2. W ramach Referatu działają Stanowiska ds. Monitorowania Procesów i Zadań (OR-09-1), funkcjonujące pod bezpośrednim nadzorem Koordynatora.Struktura referatu:
Stanowiska Ds. Monitorowania Procesów i Zadań - OR-09-1


Wstecz