Wydział Organizacji i Nadzoru

Referat Ds. Systemu Zarządzania Jakością
Symbol: OR-09
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1424
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Anna Sochacka

Zakres działania:

1. Do zakresu działania Referatu ds. Systemu Zarządzania Jakością (OR-09), należy:
1) Współpraca z Pełnomocnikiem PMK ds. SZJ;
2) Współpraca z Właścicielem Procesu GZ 8 Zarządzanie ryzykiem;
3) Koordynacja i nadzór nad aktualizacją dokumentacji SZJ;
4) Nadzór nad niezgodnościami, usprawnieniami i projektami doskonalącymi w SZJ;
5) Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu SZJ oraz zarządzania ryzykiem;
6) Pełnienie roli Gospodarza aplikacji QSystem;
7) Planowanie audytów jakości i bezpieczeństwa informacji we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie wynikającym z jego zadań oraz nadzór nad realizacją planu audytów jakości i bezpieczeństwa informacji;
8) Doskonalenie kompetencji audytorów ISO;
9) Współpraca z firmą certyfikującą w zakresie utrzymania certyfikatu jakości ISO;
10) Dokonywanie analiz i przygotowywanie wniosków w sprawie podejmowania działań w zakresie rozwoju i doskonalenia SZJ;
11) Przygotowywanie merytoryczne, obsługa kancelaryjno-biurowa przeglądów zarządzania Zespołu Sterującego SZJ oraz nadzór nad realizacją ustaleń;
12) Prowadzenie wykazu nowych zadań przyjętych do realizacji przez UMK oraz nadzór nad ich dokumentowaniem w QSystem;
13) Przygotowywanie i obsługa audytów: certyfikującego i nadzoru;
14) Opracowywanie aplikacji projektowych oraz konkursowych na konkursy krajowe i międzynarodowe promujące jakość w zarządzaniu;
15) Organizowanie konferencji promujących dobre praktyki zarządcze;
16) Realizacja działań związanych z ewentualnym uczestnictwem GMK w badaniach lub analizach porównawczych (benchmarking);
17) Prowadzenie analizy i oceny stopnia realizacji rekomendacji, wynikających z audytów wewnętrznych;
18) Monitorowanie i nadzór ryzyk w zadaniach budżetowych;
19) Koordynowanie działań w zakresie ryzyk strategicznych i programowych, projektowych, ryzyk zasobów.
2. W ramach Referatu działają Stanowiska ds. Monitorowania Procesów i Zadań (OR-09-1), funkcjonujące pod bezpośrednim nadzorem Koordynatora.Struktura referatu:
Stanowiska Ds. Monitorowania Procesów i Zadań - OR-09-1


Wstecz