Wydział Organizacji i Nadzoru

Referat Regulacji Normatywnych
Symbol: OR-02
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1485
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Monika Witek

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Regulacji Normatywnych (OR-02) należą zadania:


1) Prowadzenie centralnych rejestrów, przekazywanie do realizacji następujących aktów kierowania:
  a) zarządzeń PMK,
  b) opinii PMK,
  c) upoważnień PMK,
  d) pełnomocnictw PMK,
  e) poleceń służbowych PMK,
  f) poleceń służbowych DM,
  g) instrukcji postępowania UMK,
  h) kart usług UMK.
2) Prowadzenie rejestru upoważnień, na podstawie których pracownicy UMK podpisują decyzje administracyjne oraz innych rejestrów, na polecenie kierownictwa Wydziału;
3) Weryfikacja formalna (oraz merytoryczna, w zakresach wskazanych przez kierownictwo Wydziału) opracowywanych przez wydziały i MJO projektów aktów kierowania wymienionych w pkt. 1, w szczególności:
  a) analiza zgodności projektowanych zapisów z innymi przepisami obowiązujących w GMK aktów prawnych, celem wyeliminowania ewentualnych rozbieżności merytorycznych,
  b) analiza projektowanych zapisów w kontekście ewentualnych potrzeb dokonania zmian w przepisach innych obowiązujących w GMK aktów prawnych.
4) Opracowywanie w zakresie wskazanym przez DM projektów aktów kierowania;
5) Koordynacja i nadzór nad przygotowywaniem przez wydziały i MJO projektów opinii PMK do projektów uchwał RMK;
6) Przekazywanie właściwym wydziałom oraz MJO opinii komisji RMK, dotyczących projektów uchwał RMK;
7) Koordynacja pracy wydziałów i MJO w zakresie przygotowania proponowanego przez PMK porządku obrad sesji RMK;
8) Przygotowywanie pod podpis SMK wniosków o wprowadzenie pod obrady RMK projektów uchwał i przekazywanie ich Przewodniczącemu RMK;
9) Koordynacja działań związanych z rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Małopolskiego i uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wezwaniami do usunięcia naruszenia prawa, w zakresie zarządzeń PMK;
10) Bieżąca analiza obowiązujących przepisów prawa z zakresu działania GMK, w szczególności dotyczących regulacji zawartych w aktach kierowania wymienionych w pkt. 1 i przekazywanie odpowiedniej informacji właściwym wydziałom i MJO;
11) Koordynacja działań związanych z przygotowaniem w imieniu PMK stanowisk, opinii, projektów zmian dotyczących projektów uchwał RMK mających charakter ustrojowy, o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania Miasta Krakowa a w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, w związku z dokonaną analizą lub poleceniem kierownictwa Wydziału, opracowywanie projektów takich dokumentów i inicjowanie ich procedowania.Wstecz