Wydział Podatków i Opłat

Referat Ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od XIV do XVIII oraz Podatku od Środków Transportowych
Symbol: PD-02-3
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8826
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Agnieszka Wrońska

Zakres działania:

1) prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej na podstawie dowodów księgowych w zakresie:
  a) podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych,
  b) podatku od środków transportowych,
  c) zwrotu kosztów zastępstwa sądowego,
  d) opłaty za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia rolników,
  e) opłaty za udostępnianie informacji o środowisku,
  f) opłaty eksploatacyjnej,
  g) grzywien i kar porządkowych,
  h) opłaty za trwałą i zupełną utratę pojazdu,
  i) opłatę za informację publiczną,
  j) opłatę za dziennik budowy,
  k) odszkodowania za korzystanie z lokalu (regres),
  l) zwrotu odszkodowań z tytułu wywłaszczonej nieruchomości,
  m) opłaty za trwały zarząd gruntów Gminy,
  n) dodatkowej opłaty rocznej,
  o) pozostałych dochodów;
2) sporządzanie sprawozdań budżetowych z zakresu działania referatu;
3) zwrot nadpłat;
4) prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych (egzekucja miękka, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych);
5) wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji;
6) przygotowanie informacji do zgłoszenia wierzytelności w związku z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi;
7) uzgadnianie z referatem wymiaru przypisów i odpisów;
8) przekazywanie dochodów.Wstecz