Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Stanowiska Ds. Pomocy Publicznej
Symbol: EW-04
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Główny Specjalista: Marzena Radzikowska
Telefon:12-616-9165
Faks: 12-616-9254

Zakres działania:

1) Koordynowanie działań związanych z udzielaniem pomocy publicznej w Gminie Miejskiej Kraków;
2) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi udzielającymi pomocy publicznej;
3) Opiniowanie projektów dokumentów związanych z udzieleniem pomocy publicznej we współpracy z Zespołem Radców Prawnych;
4) Sporządzanie i przedstawianie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie albo informacji o nieudzielaniu takiej pomocy w danym okresie sprawozdawczym;
5) Sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych;
6) Publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych;
7) Prowadzenie działu Pomoc publiczna w Biuletynie Informacji Publicznej;
8) Opracowywanie analiz związanych z szeroko pojętym zagadnieniem pomocy publicznej na potrzeby najwyższego kierownictwa Urzędu Miasta Krakowa;
9) Wsparcie merytoryczne komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych przy opracowywaniu oraz aktualizacji programów pomocowych dla przedsiębiorców.Wstecz