Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Referat Ds. Egzekucji Administracyjnej dla Dzielnic od XI do XVIII
Symbol: EW-03
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Telefon: 12-616-9469
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Natalia Błazenek

Zakres działania:

1) Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania, określania i pobierania oraz innych należności, także wynikających wprost z przepisów prawa, w zakresie wskazanych w nazwie dzielnic, stosownie do przepisów określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
2) Stosowanie środków egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczącym należności pieniężnych, wymienionych w art. la pkt 12 a) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości;
3) Rozliczanie kwot wpływających na rachunek bankowy organu egzekucyjnego oraz ewidencjonowanie ich w aplikacji informatycznej obsługującej egzekucję administracyjną;
4) Wydawanie postanowień w przypadkach określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w toku prowadzonego postępowania;
5) Przygotowywanie, aktualizacja i przydział tytułów wykonawczych do egzekucji w terenie;
6) Wykonywanie czynności w terenie i stosowanie środków egzekucyjnych u zobowiązanych, na podstawie przydzielonych do załatwienia tytułów wykonawczych;
7) Pozyskiwanie informacji o majątku, źródłach dochodu, miejscach zamieszkania/siedzibie, prowadzeniu działalności zobowiązanych, w celu ukierunkowania egzekucji i likwidacji zaległości;
8) Kwalifikowanie tytułów wykonawczych do umorzenia postępowania egzekucyjnego;
9) Przekazywanie tytułów wykonawczych wraz z aktami egzekucyjnymi do właściwych naczelników urzędów skarbowych zgodnie z właściwością miejscową, w przypadku zmiany adresu zobowiązanego w trakcie toczącego się postępowania egzekucyjnego;
10) Przygotowywanie pism do uczestników postępowania egzekucyjnego, organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych im podległych lub podporządkowanych, także innych podmiotów, z żądaniem udzielenia informacji i wyjaśnień niezbędnych do prowadzenia egzekucji;
11) Analizowanie skuteczności zastosowanych środków egzekucyjnych i podejmowanie działań zmierzających do likwidacji zaległości oraz nieprzedawnienia zobowiązania;
12) Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, a także z wydziałami Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi.Wstecz