Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Referat Ds. Egzekucji Administracyjnej dla Dzielnic od XI do XVIII
Symbol: EW-03
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Telefon: 12-616-9469
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Natalia Błazenek

Zakres działania:

1) Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania, określania i pobierania oraz innych należności, także wynikających wprost z przepisów prawa, w zakresie wskazanych w nazwie dzielnic, stosownie do przepisów określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2) Stosowanie środków egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczącym należności pieniężnych, wymienionych w art. 1a pkt 12 a) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.
3) Rozliczanie kwot wpływających na rachunek bankowy organu egzekucyjnego oraz ewidencjonowanie ich w aplikacji informatycznej obsługującej egzekucje administracyjną.
4) Wydawanie postanowień w przypadkach określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w toku prowadzonego postępowania.
5) Wykonywanie czynności w terenie i stosowanie środków egzekucyjnych u zobowiązanych, na podstawie przydzielonych do załatwienia tytułów wykonawczych.
6) Pozyskiwanie informacji o majątku, źródłach dochodu, miejscach zamieszkania/siedzibie, prowadzeniu działalności zobowiązanych, w celu ukierunkowania egzekucji i likwidacji zaległości.
7) Kwalifikowanie tytułów wykonawczych do umorzenia postępowania egzekucyjnego.
8) Przekazywanie tytułów wykonawczych wraz z aktami egzekucyjnymi do właściwych naczelników urzędów skarbowych zgodnie z właściwością miejscową, w przypadku zmiany adresu zobowiązanego w trakcie toczącego się postępowania egzekucyjnego.
9) Przygotowywanie pism do uczestników postępowania egzekucyjnego, organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych im podległych lub podporządkowanych, także innych podmiotów, z żądaniem udzielenia informacji i wyjaśnień niezbędnych do prowadzenia egzekucji.
10)Analizowanie skuteczności zastosowanych środków egzekucyjnych i podejmowanie działań zmierzających do likwidacji zaległości oraz nieprzedawnienia zobowiązania.
11)Współdziałanie z wydziałami Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi.Wstecz