Wydział Skarbu Miasta

Referat Odszkodowań Związanych z Realizacją Inwestycji Drogowych
Symbol: GS-15
Adres siedziby: Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
Telefon: 12-616-9943
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Ewa Dalewska

Zakres działania:

 1. Podejmowanie czynności w ramach postępowań wyjaśniających zainicjowanych zawiadomieniami o wszczęciu postępowań o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid) w celu przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedur lub spraw z niżej wymienionego zakresu;

 2. Występowanie do Sądu Rejonowego dla Krakowa ? Podgórza Wydziału IV Ksiąg Wieczystych z wnioskami o ujawnienie skutków prawnych wynikających z ostatecznych i prawomocnych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid) lub o ustaleniu lokalizacji drogi (uld), w tym ? np. nabycia z mocy prawa przez jednostki samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa własności nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji;

 3. Wydawanie decyzji stwierdzających ustanowienie z mocy prawa na rzecz zarządcy drogi trwałego zarządu do nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków ? z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub o ustaleniu lokalizacji drogi dotycząca tych nieruchomości stała się ostateczna oraz ujawnienie w/w decyzji w księgach wieczystych;

 4. Prowadzenie według zasad i trybu określonych w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami spraw o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomości wydzielone lub objęte decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub o ustaleniu lokalizacji drogi, nabyte z mocy prawa na własność jednostek samorządu terytorialnego, w tym w pierwszej kolejności prawidłowe określenie kręgu stron postępowania;

 5. Przygotowanie zleceń dla rzeczoznawców majątkowych na wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb realizowanych zadań w Referacie;

 6. Przeprowadzanie rozpraw administracyjnych z udziałem rzeczoznawcy majątkowego w celu zapewnienia stronom możliwości czynnego udziału w postępowaniu i uzyskania wyjaśnień;

 7. Wydawanie decyzji w przedmiocie odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa przez jednostki samorządu terytorialnego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

 8. Pozyskiwanie danych do planowania w Budżecie Miasta Krakowa oraz Wieloletniej prognozy Finansowej wysokości środków finansowych w ramach wydatków inwestycyjnych na wypłaty odszkodowań za nieruchomości nabywane przez jednostki samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

 9. Przygotowanie kompletnej dokumentacji do wypłaty w ustawowym terminie przez Wydział Finansowy odszkodowań ustalonych w ostatecznych decyzjach wydanych w stosunku do nieruchomości położonych w granicach Gminy Miejskiej Kraków, nabytych przez jednostki samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - ze środków ujętych we właściwych zadaniach budżetowych w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa;

 10. Reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków ? miasta na prawach powiatu w postępowaniach o ustalenie i wypłatę odszkodowania w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, prowadzonych przez inne organy w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich lub powiatowych i gminnych. Przygotowanie odwołań Prezydenta Miasta Krakowa reprezentującego organ zobowiązany do wypłaty odszkodowania od decyzji w przedmiocie odszkodowań wydanych przez inne organy, występowanie o złożenie skarg do sądów administracyjnych;

 11. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych w ramach prowadzonych postępowań przez Referat m. in. poprzez przygotowywanie stanowisk, wyjaśnień oraz wystąpień o opinię;

 12. Nadzór w zakresie przestrzegania warunków umów zawartych przez Referat.


Wstecz