Referat Opłat Dot. Nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków

Stanowisko Ds. Badania Sposobu Zagospodarowania Nieruchomości Oddanych w Użytkowanie Wieczyste
Symbol: GS-09-1
Adres siedziby: Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
Faks: 12-616-9842
Główny Specjalista: Jolanta Bazan
Telefon:12-616-9834

Zakres działania:

  1. Prowadzenie bazy danych o nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oddanych w użytkowanie wieczyste i na tej podstawie ? wykazu podmiotów objętych badaniem;

  2. Przedłużanie na wniosek użytkownika wieczystego terminów zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, w tym terminów zabudowy oraz wyznaczanie dodatkowych terminów zagospodarowania gminnych nieruchomości;

  3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia dodatkowych opłat rocznych, obciążających użytkowników wieczystych - z tytułu niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i wydawanie stosownych decyzji w tych postępowaniach;

  4. Utworzenie i prowadzenie wydziałowego rejestru informacji o sposobie zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oddanych w użytkowanie wieczyste ? w tym o wydanych decyzjach WZ oraz o pozwoleniu na budowę i w razie stwierdzenia zmiany sposobu korzystania przez użytkownika wieczystego z nieruchomości ? kierowanie tych informacji do Referatów merytorycznych, w celu naliczenia opłaty;

  5. Zajmowanie stanowiska w sprawie podziału prawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i pozostających w użytkowaniu wieczystym;

  6. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych w ramach prowadzonych postępowań przez Referat m. in. poprzez przygotowywanie stanowisk, wyjaśnień oraz wystąpień o opinię;

  7. Zawieranie aktów notarialnych.


Wstecz