Wydział Sportu

Referat Ds. Upowszechniania Sportu i Nadzoru nad Placówkami Oświatowo-Wychowawczymi w Obszarze Sportu
Symbol: SP-02
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Telefon: 12-616-9398
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Teresa Młynarczyk

Zakres działania:

 1. Koordynacja systemu międzyszkolnej rywalizacji sportowej we współpracy z placówkami i innymi podmiotami działającymi w obszarze sportu,
 2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek i monitorowanie działań placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych z uwzględnieniem odrębnych przepisów, 
 3. Prowadzenie działań w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych dla projektów realizowanych przez Wydział,
 4. Współpraca z wyższymi uczelniami w zakresie kultury fizycznej, w tym rozwoju sportu dzieci i młodzieży
 5. Obsługa administracyjno-kancelaryjna Rady ds. Sportu,
 6. Przekazywanie istotnych dla środowiska sportowego informacji m.in.: materiałów dotyczących organizacji wydarzeń, uroczystości, konferencji, konkursów, wystaw, turniejów, ofert w ramach zadań prowadzonych przez Wydział,
 7. Sporządzanie oraz przekazywanie informacji do biura prasowego o przedsięwzięciach i wydarzeniach planowanych przez Wydział,
 8. Przygotowywanie projektu planu budżetu Wydziału,
 9. Przygotowywanie półrocznych i rocznych sprawozdań z realizacji budżetu Wydziału, 
 10. Obsługa i prowadzenie w układzie zadaniowym wydatków Wydziału,
 11. Ewidencja i analiza finansowa prawidłowości wykorzystania środków rozdysponowanych na zadania budżetowe Wydziału,
 12. Opracowywanie i nadzór nad realizacją wniosków o zmiany w budżecie Wydziału,
 13. Współpraca z Wydziałem Budżetu Miasta i Wydziałem Finansowym w zakresie uzgodnień dysponowania środkami budżetowymi,
 14. Prowadzenie spraw związanych z dokumentowaniem Systemu Zarządzania Jakością - współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa właściwym ds. Systemu Zarządzania Jakością,
 15. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Wydziału (zakresy czynności, listy obecności, książka wyjść służbowych i prywatnych, rejestr godzin nadliczbowych, prowadzenie ewidencji kart badań okresowych i terminowości ich wykonywania itp.),
 16. Obsługa kancelaryjno-biurowa Wydziału,
 17. Realizowanie spraw związanych z Polityką Bezpieczeństwa Informacji, w tym obsługa aplikacji SEZAM (upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorach i aplikacjach informatycznych),  
 18. Obsługa aplikacji: INTEGRATOR, ISZ, OBUD, GRU, WYBUD,
 19. Prowadzenie gospodarki materiałowej Wydziału (ksiąg inwentarzowych, kartotek osobistego wyposażenia pracowników, magazynu wydziałowego),
 20. Koordynacja działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na zapytania rejestrowane w Internetowym Dzienniku Zapytań.


Wstecz