Wydział Kształtowania Środowiska

Referat Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt
Symbol: WS-07
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8932
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Agnieszka Mydłowska

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt (WS - 07) należą sprawy:

1) kształtowania systemu przyrodniczego miasta, w tym:
a) sprawowanie nadzoru nad pomnikami przyrody, użytkami ekologicznymi, zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi, stanowiskami dokumentacyjnymi,
b) wyznaczanie obiektów i obszarów do ochrony,
c) współdziałanie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w sprawach racjonalnego użytkowania zasobów przyrody;
2) weryfikacja obiektów i obszarów cennych przyrodniczo:
a) rozpatrywanie wniosków o ustanowienie stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i pomników przyrody,
b) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanawiania stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo - krajobrazowych i pomników przyrody,
c) przygotowywanie projektów Rady Miasta Krakowa w sprawach opinii lub uzgodnień dotyczących form ochrony przyrody: parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszarów chronionego krajobrazu oraz obszarów Natura 2000;
3) podejmowanie działań w celu ratowania zagrożonych wyginięciem gatunków roślin zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową
4) zachowania i ochrony zasobów leśnych w powiązaniu z innymi elementami środowiska poprzez nadzorowanie realizacji zobowiązań umownych wynikających z umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w zakresie Lasu Wolskiego;
5) ochrony zasobów środowiska w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami poprzez:
a) wydawanie decyzji o czasowym odebraniu właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia, traktowanego w sposób określony w art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt,
b) nadzór nad realizacją umowy na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz współpracę ze stowarzyszeniami zajmującymi się opieką nad zwierzętami,
c) realizację programu zapobiegającego bezdomności zwierząt,
d) wydawanie zezwoleń - decyzji na prowadzenie przez przedsiębiorców (z wyłączeniem gminnych jednostek organizacyjnych) działalności w zakresie:
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
e) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
f) prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom przewozowym na podstawie przepisów Unii Europejskiej, zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków,
g) prowadzenie rejestru żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi,
h) wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru zwierząt,
i) przyjmowanie zawiadomień od posiadaczy zwierząt o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej i niezwłoczne informowanie organu Inspekcji Weterynaryjnej o otrzymaniu zawiadomienia,
j) prowadzenie nadzoru merytorycznego nad utrzymywaniem zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym w Krakowie w ramach umowy zawartej pomiędzy Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie a Gminą Miejską Kraków,
k) prowadzenie spraw związanych z zasadami utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach oraz kontrola warunków,
l) sprawdzanie na podstawie umowy o świadczeniu usług dorożkarskich w Krakowie warunków utrzymywania koni zaprzęgowych
m) przygotowywanie projektów opinii Rady Miasta Krakowa w sprawach utworzenia i prowadzenia ośrodków rehabilitacji zwierząt,
n) podejmowanie działań w celu zapewnienia bytowania dziko żyjących zwierząt w aglomeracji miejskiej w sposób zachowujący równowagę ekosystemu miasta i minimalizację konfliktów społecznych,
o) prowadzenie działań związanych z gospodarką łowiecką, w tym:
- opiniowanie rocznych planów kół łowieckich,
- wydawanie zgody na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny,
- wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,
- wydawanie decyzji o odłowie i odstrzale redukcyjnym zwierzyny,
- przeprowadzanie mediacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy posiadaczem gruntu a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego o wysokość wynagrodzenia za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;
6) ochrony roślin i produkcji roślinnej poprzez:
a) nadzór nad uprawami maku i konopi - monitoring upraw, wydawanie zezwoleń i prowadzenie ich rejestru,
b) ochronę roślin uprawnych w zakresie występowania i usuwania zagrożeń fitosanitarnych;
7) rolnictwa oraz organizacji produkcji rolnej (upraw roślin i hodowli zwierząt), w tym:
a) sprawdzanie obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
b) współudział w organizacji i przeprowadzaniu spisów rolnych,
c) wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym,
d) wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego przy nabywaniu akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych,
e) wydawanie innych zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
f) współudział w przeprowadzaniu wyborów do Izby Rolniczej,
g) poświadczanie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego w celu zakupu ziemi rolniczej,
h) udział w komisjach szacowania strat rolniczych w produkcji roślinnej i zwierzęcej w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej;
8) pozostałe zadania związane z zachowaniem i kształtowaniem systemu przyrodniczego miasta:
a) wypełnianie kart informacyjnych w zakresie danych o dokumentach objętych publicznie dostępnym wykazem,
b) udostępnianie zainteresowanym informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu działania referatu oraz wydawanie decyzji: w sprawie odmowy udostępnienia informacji, w sprawie odmowy bądź wyrażającej zgodę na wyłączenie informacji z udostępnienia,
c) wydawanie opinii do decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w zakresie ochrony przyrody,
d) wydawanie opinii dla określenia granic miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, do uwarunkowań odnośnie zagospodarowania obszaru objętego planem, do projektów planów oraz do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
e) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska,
f) opiniowanie w zakresie ochrony środowiska wniosków dotyczących sprzedaży lub dzierżawy działek gminnych oraz zakupu przez Gminę działek pod kątem przydatności pod inwestycje,
g) opiniowanie warunków rekultywacji i zagospodarowania gruntów poprzemysłowych,
h) udzielanie odpowiedzi oraz rozpatrywanie interwencji mieszkańców miasta w zakresie działania referatu,
i) kreowanie polityki w zakresie systemu przyrodniczego miasta.Wstecz